بهاران را باور كن

Jahan e-Sanat - - News -

باز كن پنجرهها را كه نسيم روز ميالد اقاقيها را جشن ميگيرد و بهار روي هر شاخه، كنار هر برگ شمع روشن كرده ست همهچلچلههابرگشتند و طراوت را فرياد زدند كوچه يكپارچه آواز شده ست و درخت گيالس هديه جشن اقاقيها را گل به دامن كرده ست باز كن پنجرهها را، اي دوست هيچ يادت هست كه زمين را عطشي وحشي سوخت؟ برگها پژمردند؟ تشنگي با جگر خاك چه كرد؟ هيچ يادت هست؟ توي تاريكي شبهاي بلند سيلي سرما با تاك چه كرد؟ با سر و سينه گلهاي سپيد نيمه شب باد غضبناك چه كرد؟ هيچ يادت هست؟ حال بيا معجزه باران را باور كن و سخاوت را در چشم چمن زار ببين و محبت را در روح نسيم كه در اين كوچه تنگ با همين دست تهي روز ميالد اقاقيها را جشن ميگيرد ! خاك جان يافته است تو چرا سنگ شدي؟ تو چرا اين همه دلتنگ شدي؟ باز كن پنجرهها را و بهاران را باور كن.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.