تاثير حمله ترامپ به سوريه بر سياست خارجی آمريکا در قبال ايران

Jahan e-Sanat - - News -

محمدرضا كارگر با بيان اينكه تلويزيون بايد افتتاحموزههارامستقيماپخشكندگفت:»اگر صداوسيما اين برنامهها را پخش كند به هدف خود رس//يدهايم. بايد به رسانهها فشار بياوريم تا پوش//ش خبری دهند.« او در پاس//خ به اين پرسش كه هدفتان از انتخاب اين نمايشگاه در آلمان چه بوده گفت: »زمانی كه نمايشگاه »شكوه پرشيا« در ژاپن برگزار شد، طبق آمار ش//اهد 30 برابر شدن افزايش گردشگر بعد از اين نمايشگاه بوديم. اعتقاد دارم كه اين مساله در افزايش آمار گردشگران آلمانی تاثير زيادی دارد و روابط با آلمان را به طور حتم تحت تاثير قرار میدهد.«

كنگ//ره در حال حاضر در حال بررس//ی اليحه تحريمهای گسترده عليه دمشق است كه بر اعمال تحريم عليه طرفهای حامی آن حكم میكند. با توجه به اظهارنظرهای كاخ سفيد در پی حمله آمريكا به س//وريه كه ايران را هم هدف قرار داده بود، جمهوری اسالمی هدف آشكار چنين تحريمهايی خواهد بود. اگر ترامپ اين تحريمها را عليه طرفهای ايرانی كه بهواسطه برجام از فهرست تحريمهای آمريكا خارج شدند، اعمال كند يا بر همگرايی دوباره ايران با اقتصاد جهانی تاثيری منفی بگذارد، خطر نقض تعهدات و كل توافق از سوی آمريكا وجود دارد.

خاورميان//های بدون توافق هس//تهای، آمريكا را به س//ال 2013 بازمیگرداند؛ زمانی كه اياالتمتحده بر لبه يك جنگ اساس//ی با ايران- كش//وری چهار برابر بزرگتر از عراق- قرار گرفته بود.

به گزارش رويداد42، سايت آمريكايی لوبالگ در پايان بررسی خود مینويسد چهبسا تيم ترامپ راست میگويد كه حمله به سوريه تنها يكبار اتفاق افتاد و آمريكا در حال حاضر هيچ برنامهای برای تشديد اين حمالت ندارد. اما احتماال باراك اوباما، جورج دبليو بوش، بيل كلينتون، جورج بوش پدر و اگر رونالد ريگان زنده بود با نگاهی به شرايط كنونی ليبی، عراق، افغانستان و لبنان به ترامپ میگفتندجنگدرخاورميانههميشهبراساسبرنامهريزیهاپيش نمیرود. شايد كاخ سفيد به دنبال آغاز جنگ ديگری در خاورميانه نباشد اما بمباران مواضع تروريستها از سوی دولت سوريه طی شنبه گذشته خطر آغاز جنگی كه گستردهتر از انتظارات ترامپ باشد را به دنبال دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.