تبديل خانه هنرمندان2 به خانه معماري استاد لرزاده

Jahan e-Sanat - - News -

اعضايشوراياسالميشهرتهرانخانههنرمندان2 درمنطقه 7 شهرداري را به خانه معماري )استادلرزاده( تغيير نام دادند.

بنا بر اين گزارش، تبديل خانه هنرمندان 2 به خانه معماري )استادلرزاده( يكي از دستورات جلسه ديروز شوراي شهر تهران بود كه با اعمال اصالحات الزم به تصويب اعضاي شوراي شهر تهران رسيد.

مرتضي طاليي، نايب رييس شوراي اسالمي شهر تهران با اشاره به اصالحات انجام شده در متن اليحه گفت: با اين مصوبه عرصه و اعيان خانه استاد لرزاده همچنان در دست شهرداري باقي مانده و در تركيب هيات امناي اين خانه، يك نفر از اعضاي شوراي شهر و يك نفر از انجمن معماري كشور قرار ميگيرند.

پرويز سروري، عضو شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص اين خانه و خانههاي مش//ابه بيان كرد: باالخره بايد تصميمي منطقيبراياينگونهخانههايشهرگرفتهشودوبايدتوجهداشت كه اين موضوع از اولويتهاي مديريت شهري نيست.

او گفت: بايد ميزان خروجي هر يك از اين خانهها براي مردم و نظام را نيز مد نظر قرار داد و بررسي كرد.

مهدي چمران، رييس شوراي اسالمي شهر تهران نيز با اشاره به سوابق استاد لرزاده تصريح كرد: استاد لرزاده يكي از بزرگترين و برجستهترين معماران ايراني و اسالمي تاريخ كشور است. اين اس//تاد برجسته فردي متدين و دلسوز بود و با وضو بر سر كار حاضر ميشد و اينكه خانه خود استاد را به نام خانه استاد لرزاده نامگذاري كنيم كاري پسنديده است.«

غالمرضا انصاري، عضو شوراي اسالمي شهر تهران در همين خصوص با بيان اينكه هنر كار ظريفي است، پيشنهاد داد تا تنها از ش//هرداري تهران در هيات امناي اين خانه استفاده نكنند و هنرمندان و اساتيد برجسته معماري براي عضويت در اين هيات معرفي شوند. حسين بن محمد معمار معروف به لرزاده 1285) ته//ران - 1383 تهران( معمار و هنرمند ايراني بود. او طراح و س//ازنده آرامگاه فردوسي است. نخستين كار مستقل لرزاده را ميتوان سردر بانك شاهي )بانك تجارت فعلي( واقع در ميدان توپخانه تهران دانست. لرزاده در طول عمر هنري نزديك به يك قرن خود، مساجد متعددي را طراحي و اجرا كرد كه در راس آن مس//جد اعظم )قم( به دعوت مس//تقيم آيتاهلل بروجردي قرار دارد. همچنين بنا به ماموريتي كه آيتاهلل بروجردي به او محول كرد، مامور تعمير و پارهاي تغييرات در حرم حسين بن علي)ع( در كربال شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.