جانت فداي انتخابات!

Jahan e-Sanat - - News -

ميترا زماني- اينكه شهردار مشهد، به اين نتيجه رسيده كه وسط زلزله مشهد، اين شهر را رها كند و بيايد تهران، براي خواندن چهار خط بيانيه انتخاباتي، از آن دسته اتفاقاتي است كه در اين مملكت بسيار طبيعي است. كال در اين مملكت همه چيز طبيعي است غير از آن چيزي كه مردم انتظار دارند كه اين مشكل خودشان است. بعد هم زلزله آمده بود. چيز مهمي نبود كه آدم بخواهد به خاطرش يك انتخابات بسيار مهم را بپيچاند! براي زلزله وقت هست. هميشه ميشود به زلزله رسيدگي كرد. براي انتخابات است كه وقت كم داريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.