سکوت نامزدهای اصلی

سودای ریاستجمهوری در سر شهروندان عادی در روز نخست نام نویسی؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ثبتن//ام همهس//اله اعظ//م طالقان//ي و ديگ//ر زنان آش//نا و گمنام ب//راي نامزدي رياستجمهوري، تاكنون نتوانسته شوراي نگهبان را مجاب س//ازد ت//ا تكليف »رجل سياس//ي« را مش//خص كند. ش//ايد تالش زنان براي ثبتنام در تمام دورهها به نوعي درخواست از جامعه هم باشد تا مقامات را مجاب به تغيير قانون كند.

با توجه به ادامه ثبتنام زنان در اين دوره اين سوال هميشگي باز مطرح ميشود كه آيا مشكل قانوني براي رياستجمهوري زنان وجود دارد يا خير. بازتابدررسانههايبینالمللي ایلن/ا- رس//انههاي بينالمللي از آغ//از ثبتنام نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري ايران خبر داده و به تحليل اين رقابت پرداختند.

رسانههاي بينالمللي خبر آغاز ثبتنام نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري ايران را منتشر كردند.

بلومبرگ در گزارشي از آغاز ثبتنامها خبر داد. اي//ن پايگاه خبري اين گزارش را با تيتر »نامزدهاي رياس//تجمهوري ثبتنام ميكنن//د و روحاني به پيروزي مجدد ميانديش//د«، منتشر كرد و نوشت: ثبتنام نامزدهاي انتخابات رياس//تجمهوري ايران كه قرار اس//ت ماه آينده برگزار ش//ود، آغاز شد. اين انتخابات زمان مناسبي براي ارزيابي ميزان موفقيت يا شكست سياستهاي روحاني در ارتباط با دنياي غرب خواهد بود.

اين پايگاه خبري افزود: تا اواسط ديروزبيش از07 نفر براي كانديدا شدن در انتخابات رياستجمهوري ايران ثبتنام كردند.

فارين پاليس//ي خبر آغ//از ثبتن//ام نامزدهاي انتخابات رياس//تجمهوري ايران را با تحليل رقابت احتمالي س//يدابراهيم رييسي رييس آستان قدس رض//وي و حس//ن روحان//ي رييسجمه//ور ايران منتشر كرد.

فارين پاليسي با اشاره به بيانيه رييسي در رابطه با نامزدي وي در انتخابات رياس//تجمهوري، اعالم كرد روحاني براي انتخاب مجدد يك رقيب جدي از اصولگرايان پيشروي خود ميبيند.

با توجه به ادامه ثبتنام زنان در این دوره این سوال همیشگي باز مطرح ميشود که آیا مش/کل قانوني براي ریاستجمهوري زنان وجود دارد یا خیر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.