تخصص، حلقه گمشده مدیریت شهري

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه یادداشت S.Harsani.k@gmail.com

...بهآنجهتشناساييكردهتانشاندهدكهشهر و مكان محيط زندگي تا چه ميزان براي شهروندان و ساكنان آن اهميت دارد. او در يك بررسي آكادميك ش//اخصهايي چون تجمع دائمي انبوه عظيمي از انسانها در فضايي معين، وجود سازمانهاي اداري سياس//ي و خدماتي، س//بك زندگي و رفتار مردم و همچنين نوع فعاليت اقتص//ادي و مديريت بهينه ش//هري را از الزامات زندگي در شهر ميداند. به باور هالبواكس آنچه بيش از همه باعث طبيعي شدن و همچنين روالمند ش//دن زندگي در شهر ميشود، مديريت شهري است. به اين ترتيب مديريت كارآمد شهري سبب گردش طبيعي و هدفمند امور در شهر ميشود و آنچنان كه هالبواكس گفته است، فقدان مديريت و ناكارآمدي مديران در امر مديريت شهري، زندگيرابرشهروندانوساكنانآنسختخواهدكرد؛ شبيههمينعقايدوباورهادرديدگاههايپيرژرژازآباي فكري جامعهشناسي شهري نيز منعكس شده است. ديدگاههايهالبواكسمورداقبالشهرسازان،معماران ومهندسانتاسيساتشهرياستورازتوفيقطبيعي بودن امور شهر در كالنشهر و كشورهاي توسعهيافته در همين نكته نهفته اس//ت. البته كوشش معماران كشورهاي توسعهيافته آن هم با بهرهگيري از اخالق پروتستانتيسمسببشدهاستكهاينكشورهادرامر مديريت شهري جلوتر از كشورهاي در حال توسعه باشند. آنچه باعث آوانگارد و پيشرو بودن كشورهاي توس//عهيافته در امر مديريت شهري شده، آن است كه كارگزاران و متخصصان كارآمد اين كشورها تالش كردند خود را در يكي از سه راس مثلث آكادميسين، سياستمدار و تكنوكرات قرار دهند. اين وضعيت به معني تقسيم كار است كه برآيند منطقي آن چيزي جز تخصصگرايي، پيشرفت و توسعه در تمام شقوق آننخواهدبود.متاسفانهتجربهكشورهايتوسعهيافته كمتريناستفادهرادرايرانبرايمديريتشهريدارد. با وجود آنكه فلسفه وجودي تشكيل شوراهاي شهر و روستا قرار بود پاسخي براي مديريت بهينه زندگي شهري و روستايي باشد از قضا منتخبان شوراها در اغلب شهرها به جهت تخصصگريزي و فقدان دانش مديريت شهري كمترين خدمات را در امر مديريت شهري ارائه دادهاند. بنابراين بايد گفت كه دليل اصلي اختالل در مديريت شهري چيزي جز نبود تخصص و دانشمديريتشهرينيست.نكتهاسفناكتردرنحوه انتخاب نامزدهاي مديريت شهري است. تجربههاي گذشتهحكايتازآندارندكهشيوهتبليغاتوانتخاب كانديداهاي مديريت شهري اساسا هيجاني و مبتني بر خويشاوندساالري، سفرهداري و سفرهبازي است و آراي آنها هم بيش از آنكه ناش//ي از انتخاب درست و حسابشده باش//د، با روشهاي شبهپوپوليستي به صندوقها ريخته ميش//ود. اي//ن ادعا به خوبي با استقبال خارج از قاعده و متعارف حاميان و هواداراني كه از نامزدهاي فاقد تخصص براي ورود به ش//وراها صورت ميگيرد به خوبي پيداست. طرفه آن است كه حتيميتواناينتخصصگريزينامزدهاومنتخبان شوراهارادركالنشهرنيزمشاهدهكرد.شوربختانهبخش اعظمي از كارگزاران مديريت شهري در كالنشهري چون تهران از افرادي تشكيل ميشود كه از تخصص اصلي آنها فرسنگها با وظايف نمايندگيشان كه از جمله ميتوان به ورزشكاران، داوران، سينماگران اشاره كرد،فاصلهداردكهبرايمهارچنينرويكردنامناسبي ازسويقانونگذارتدبيريانديشيدهنميشود؛شيوهاي كه اگر تغيير نكند، نبايد به حل مشكالت شهرها و معضالت فزاينده آن اميد داشت.

*مدرسعلومسیاسيوروابطبینالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.