شایستگانبالقوهریاستجمهوري؟

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - نگاه سردبیر massoudmehr@yahoo.fr

مس/عود س/لیمي- زنگ نامنويسي نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري 69، ديروز در وزارت كشور به صدا درآمد.

براساس ماده 35 قانون انتخابات كشور براي نامزدي در انتخابات رياستجمهوري، احراز شرايط زير الزم است؛ ايرانياالصل و برخورداري از تابعيت جمهوري اسالمي، داراي حسن س//ابقه و مومن و متعهد به نظام جمهوري اس//المي، ضمن اينكه فرد داوطلب بايد در زمره »رجل مذهبي- سياس//ي« باش//د و »مدير و مدبر«.براساس قانون، فردي كه شرايط باال را در خود محرز ميداند، با در دست داشتن شناسنامه و كارت ملي و همچنين يك قطعه عكس، ميتواند در چنين امر خطيري يعني نامزدي انتخابات رياستجمهوري مشاركت كند، به عبارت بهتر فردي كه چنين مشخصهها و مداركي را دارد و بيواهمه ميرود در ستاد انتخابات در حضور عكاس//ان و خبرنگاران، مشاركت خود را در يكي از مهمترين كارزارهاي سياس//ي كش//ور اعالم كند و به دنبال آن نام و تصويرش در رسانههاي گوناگون به ثبت برسد و شهرتي براي خود دست و پا كند! به طور قطع بايد، يعني از نان شب واجبتر است كه چنين فردي بداند بر پايه قانون اساسي، پس از مقام رهبري، رييسجمهور از چه جايگاه و مقامي برخوردار است اما خيليها يا نميدانند يا ميدانند و برايشان مهم نيست. آيا قرار است هر فردي كه شرايط مقرر در قانون را دارد، سرش را بيندازد پايين و برود ستاد انتخابات و خود را شايسته كسب چنين مقامي بداند، اينكه طرف ايرانياالصل است و تابعيت ايراني دارد و از حسن سابقه برخوردار يا مومن به نظام اسالمي، شرايطي هستند كه اثبات آنها به هر حال با سند و مدرك و كنكاش مقامات مربوطه، قابل اثبات خواهد بود اما اينكه طرف »مدير و مدبر« به ويژه رجل سياسي و مذهبي باشد را چگونه ميتوان تاييد كرد. به عبارت ديگر اگر قرار باشد در چند و چون اين دو شرط درست و حساس وارد شويم، تازه درمييابيم كه سالهاي متمادي است كه مملكت از كمبود چنين معنا و مفهومي رنج ميبرد. هنگامي كه به واژه »رجل« نگاه ميكنيم، جدا از تفس//يرهاي مبهم، با توسل به معناي لغوي آن درمييابيم كه نيمي از جمعيت كشور، بالقوه از نشستن روي صندلي رياستجمهوري محروم هستند و اگر بخواهيم در فرهنگ لغت دنبال معناي »مدير و مدبر« بگرديم، آن وقت است كه بايد برخي از شرايط نامزدي براي خيل عظيمي از دوستداران »پاستور« جابهجا ش//ود!انتخابات رياستجمهوري با سرنوشت يك كشور و يك مملكت ارتباط دارد. آيا ميتوان به صرف داشتن شناسنامه و كارت ملي و يك قطعه عكس به خود اجازه داد اصل و قواعد زمامداري در كش//ور را به بازي گيريم بهطور قطع اگر قرار باشد »متوليان احترام امامزاده را نگه ندارند« و بدون ترديد در شرايط حساس كنوني، مبارزات انتخابات رياستجمهوري، پيش از آنكه »برنامهمحور« باشد و به تبع آن در انديشه حل مشكالت عمده مردم، بيشتر به جدل و تسويهحسابهاي جناحي بدل ميشود، تا جايي كه هركسي به خود اجازه ميدهد حتي با دمپايي و س//ر و ضع نامناسب و بدون كمترين تجربه سياسي خود را شايسته بالقوه رياستجمهوري بداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.