دستودلبازیدرپرداختتسهیالت

معیار رییسجمهور برای ارزیابی سیستم بانکی زیر ذره بین »جهان صنعت«؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

با وجود اينكه دولت از بزرگترين استقراضكنندگان شبكه بانكي به شمار ميرود و در حال حاضر در يكي از بدهكارترين برهههاي زماني خود است اما رييسجمهور افتخار ميكند كه دولت يازدهم اولين دولتي است كه بدهي خود را پرداخت ميكند و مانند ساير دولتها نيست كه بدهيهاي خود را براي دولتهاي بعدي ميگذاشتند. طي سالهاي گذشته هميشه بدهي دولت به بانكها در مسير رشد بوده و تسويهاي شكل نگرفته است كه در ماههاي اخير و براساس رايزنيهايي كه در بودجه سال 1395 شكل گرفت، تبصرههاي 35 و 36 بودجه جايي بود براي آغاز تسويه بخشي از بدهي دولت به بانكها. قرار بر اين ش//د كه براساس مصوبه مجلس حدود 45 هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي ناشي از تسعير نرخ ارز ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.