تساوي ارزشمند استقالل در ازبكستان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - فوتبال

اس//تقالل تهران در چهارمي//ن ديدار خود در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا برابر تيم لوكوموتيو ازبكس//تان به ميدان رفت و در حالي كه تا دقايق پاياني شكس//ت خورده بود، توانس//ت باخت را با تساوي عوض كند.استقالل تهران از ساعت 15:30 ديروز در تاشكند و در هفته چهارم ليگ قهرمانان آسيا به مصاف تيم لوكوموتيو ازبكستان رفت كه اين بازي در نهايت با نتيجه تساوي يك - يك به اتمامرسيد.بيكمايفدردقيقه31 برايلوكوموتيو گلزني كرد و گل استقالل هم توسط كاوه رضايي دردقيقه78 بهثمررسيد.عليرضامنصوريانبراي اين بازي مهدي رحمتي، رابس//ون، پادواني، وريا غفوري -62) خس//رو حي//دري(، ميالد زكيپور، فرشيد باقري، اميد ابراهيمي، فرشيد اسماعيلي، محسن كريمي 58) - جابر انصاري(، علي قرباني 82) - بهنام ب//رزاي( و كاوه رضايي را در تركيب اصلي استقالل قرار داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.