ایران سکوي پرتاب برندهاي خارجي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

با اينكه دولتمردان به ارزآوري باالي صنعت پوشاك براي كشور اذعان دارند اما همچنان اقدام مناسبي در خصوص مبارزه با واردات ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.