سودای ریاستجمهوری در سر شهروندان عادی در روز نخست نامنویسی؛ سکوت نامزدهای اصلی

Jahan e-Sanat - - News -

ثبتن//ام نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری در حالی از روز گذشته آغاز شده که خبری از ثبتن//ام کاندیدای اصل//ی اصولگرایان و اصالحطلبان در محل وزارت کشور نیست. براس//اس اع//الم وزارت کش//ور نامزدهای انتخاباتی این دوره فرصت دارند تا روز شنبه برای ثبتنام به تاالر وزارت کش//ور مراجعه کنند اما روز نخست ثبتنام در تاالر وزارت کشور با اخبار و حواشی زیادی روبهرو بود.

در حالی که به نظر میرسد نامزد نهایی طی//ف اصالحطلب//ان در دوازدهمین دوره ریاس//تجمهوری حس//ن روحانی باشد اما رییسجمهور در اقدامی تهران را به مقصد س//اری برای افتتاح و کلنگزنی طرحهای عمرانی ترک کرد تا همچنان طرفداران دولت را در انتظ//ار نگ//ه دارد. البته در گمانههای سیاس//ی و رسانهای اس//م افراد مختلفی به عنوان نامزد پوشش//ی اصالحطلبان دیده و شنیده میشود؛ اس//امیای که بیشترشان از کابین//ه خود رییسجمهور فعلی اس//ت. محمدجواد ظریف، حسن قاضیزادههاشمی و اس//حاق جهانگیری از گزینههای جدیتر بودند. به ویژه وقتی جهانگیری برای رایزنی از ط//رف اصالحطلب//ان ب//ه محضر رهبری رسید، احتمال حضور او جدیتر شد هرچند محمود واعظی به صورت قطعی اعالم کرد کسی از کابینه دولت کاندیدا نمیشود و بعد از آن مس//عود پزشکیان به عنوان ضربهگیر روحانی معرفی ش//د تا در مناظرهها کمک دست او باشد. اما باز باید منتظر ماند چراکه او در آخرین مصاحبهاش گفته هنوز درباره کاندیداتوری تصمیم نگرفته و تا روز شنبه فرص//ت دارد عزمش را برای ورود به کارزار انتخاباتی جزم کند.

از طرف دیگر همچنان اختالف شدیدی برای انتخاب نامزدهای احتمالی اصولگرایان وجود دارد و تردیدهای حضور نماینده اصلی آنها طرافدارانش را نیز سردرگم کرده است. هفته گذشته جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی )جمنا( برای معرفی کاندیدای خود در میان اعضا رایگیری و اسامی پنج تن از آن//ان را اعالم کرد و در همان رایگیریها ابراهیم رییس//ی با بیش//ترین رای در صدر قرار گرفت. با وجود آنکه به نظر میرس//ید حضور رییس//ی از س//وی این جبهه قطعی اس//ت اما او در بیانی//های خود را به عنوان کاندیدای مس//تقل معرفی کرد و این نشان از اختالف رییسی با جمنا دارد. در هر صورت حضور رییسی در مسجد حوری و سخنرانی او نش//ان از حض//ور ج//دی او در انتخابات ریاس//تجمهوری دارد. از طرف//ی هی//ات رییس//ه جمنا هم اعالم کرد تصمیمگیری برای اعالم انتخ//اب نامزد این حزب به روز چهارشنبه موکول شده است چراکه تعداد و ترکیب نامزدهای جبهه مردمی برای شرکت در رقابته//ای انتخاباتی برعهده ش//ورای مرکزی است.

در این میان مصطفی میرسلیم نخستین چهره سرشناس جبهه اصولگرایان بود که از سوی حزب موتلفه اسالمی با لباس کارگری و کاله ایمن//ی برای کاندیدات//وری قدم در میدان مبارزه گذاشت.

او در جم//ع خبرنگاران اعالم کرد تا آخر انتخابات در صحنه حضور دارد و اطالعی از حضور هم حزبی خود اسداهلل بادامچیان برای نامنویس//ی ندارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا به نفع نامزدها جمنا انصراف خواهد یا نه گفت: نیامده ام که انصراف بدهم. انصراف ندادن هم با برهم زدن وحدت یکی نیست. وحدت در خدمت اس//ت. جمنا اش//کاالتی داشت که میشد این اشکاالت برطرف شود که این گونه نش//د، ما به لحاظ محتوایی با جمنا مشکلی نداریم.

پس از میرس//لیم، مهدی خزعلی فرزند آیتاهلل ابوالقاسم خزعلی از اعضای مجلس خب//رگان رهب//ری، دومین چه//ره معروف سیاسی بود که دیروز برای ثبتنام در تاالر وزارت کش//ور حاضر شد. او از جمله افرادی است که بعد از حوادث 88 بازداشت شد. او بیش از این نیز در انتخابات مجلس شورای اس//المی و نظام پزش//کی کش//ور شرکت کرد و ردصالحیت ش//د.در حالی که دیروز خبرنگاران و عکاس//ان منتظر حضور حمید بقای//ی ب//رای ثبتنام بودند و ش//ایعههایی مبنی بر حضور احمدی نژاد و مشایی برای ثبتن//ام در کنارش مطرح ش//ده بود با این حال سخنگوی کمیس//یون اصل 90 از باز بودن پروند تخلفات او در این کمیسیون خبر داد و احتمال ردصالحیت او را قوت بخشید. بهرام پارس//ایی در این خصوص گفت: این پرونده مربوط به زمان مس//وولیت بقایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است و تخلفاتی در این دوران در سازمان صورت گرفته اس//ت که بر این اساس مکاتباتی هم با دیوان محاسبات و قوه قضاییه انجام شده است. طبق پرونده آقای بقایی در کمیسیون اصل 09، حکم محکومیت علیه وی در دیوان محاسبات صادر شده که هم شامل انفصال از خدمات دولتی و هم برگرداندن بخش//ی از درآمدهایی میش//ود که ب//ه خزانه واریز نشده اس//ت.در کنار حضور افراد سرشناس ب//رای نامنویس//ی ریاس//تجمهوری، مثل سالهای گذش//ته چهرههایی برای ثبتنام به تاالر وزارت کش//ور آمدند که نه تنها در زمین//ه مدیریتی تجرب//های ندارند بلکه در زمینه سیاسی نیز مسوولیت حتی کوچک نداشتهاند. براساس ماده 35 قانون انتخابات کشور، یکی از شرایط نامنویسی در انتخابات ریاست حضور چهرههای سیاسی است اما در میان ثبت کنندگان در این دوره شهروندان عادی نیز تالش کردند تا شانس خود را برای حضور در نهاد ریاستجمهوری امتحان کنند. نخس//تین فرد برای نام نویسی در انتخابات ریاس//تجمهوری پیرمردی کفنپوش بود. اولی//ن داوطلب زن نیز با حضور در س//تاد انتخابات کشور در دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کرد. از جمله نکات جال//ب دیگر س//اعت اول ثبتنامها حضور فردی بود که حتی کفش نیز به پا نداشت و با دمپایی برای ثبتنام جهت رییسجمهور شدن به وزارت کشور مراجعه کرد. با توجه به جایگاه ریاستجمهوری حضور برخی از افراد برای ثبتنام در انتخابات ریاس//تجمهوری در کش//ور کمی عجیب به نظر میرس//د و حضور آنها در تاالر وزارت کشور موجب شد تا علی اصغر احمدی، رییس ستاد انتخابات کشور اعالم کند که افرادی که شرایط احراز صالحی//ت را ندارند ش//ورای نگهبان را به زحمت نیندازند. علی اصغر احمدی با تاکید بر اینکه در قانون ش//رط مدرک تحصیلی و سالمت جسمی نیامده، شرایط کاندیداهای ریاستجمهوری را بر اساس قانون برشمرد و سپس گفت: بنده و همکارانم مکلفیم کسانی که با این شرایط میآیند را ثبتنام کنیم اما از ثبتنامکنندگان میخواهم شورای نگهبان را به زحمت نیندازند.

عبدالرضا رحمانی فضلی نیز در بازدید از روند نامنویس//ی نامزدهای انتخاباتی عنوان کرد: نامزد انتخاباتی حق تبلیغات زود هنگام را ندارد و این کار تخلف محسوب میشود.

وی اظهار داشت: تبلیغات زودهنگام قطعا تخلف است و باید مراعات شود اما بعضی از اقداماتی که دعوت به حضور و مشارکت دارد را تبلیغات زودهنگام نمیدانیم مگر اینکه با سازماندهی تبلیغات انجام گیرد که خالف است. از هشتم اردیبهشت که زمان تبلیغات شروع میشود برای کاندیداها 20 روز فرصت وج//ود دارد که تبلیغات کنند. کس//انی که کاندیدا میش//وند جز افراد ش//ناخته شده هس//تند بنابراین عدم رعایت قوانین نگرش و باور و ارزیابی نادرس//تی را نسبت به افراد کاندیدا به وجود میآورد پس نفع همه است که قانون را رعایت کنند. س//خنگوی وزارت کشور نیز اعالم کرد : طبق ماده 74 قانون انتخابات ریاس//تجمهوری همه رسانههای دیداری، ش//نیداری، مکتوب و الکترونیک و س//ایر شبکه مجازی حق ندارند آگاهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند. من از تمامی رسانهها خواهش میکنم به این ماده قانونی توجه کنند. رسانهها حق ندارند علی//ه نامزدها مطلبی بنویسند.نامنویس//ی داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم س//اعت 8 صبح دیروز با دستور وزیر کشور آغاز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.