اخالق انتخابات را قربانی نکنیم

Jahan e-Sanat - - News - دولت

رییسجمهور و تعدادی از اعضای هیات دولت برای افتتاح 43 طرح آماده بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی 9 طرح به مازندران سفر کردند.

بهرهبرداری از طرحها و آغاز عملیات اجرایی آنها به صورت ویدئوکنفرانسی با حضور رییسجمهور در بندر امیرآباد برگزار شد. پیش از بهرهبرداری یا کلنگزنی مجموعه طرحهای هر وزارتخانه، وزیران دولت به صورت جداگانه گزارشی را با حضور در محل اجرای طرحها به رییسجمهور ارائه دادند و سپس روحانی دستور افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی را صادر کرد.

برای اجرای 34 ط//رح زیربنایی، عمرانی و اقتصادی در بخشهای مختلف که بیش از هش//ت هزار نفر اشتغالزایی دارد، اف//زون ب//ر 18 هزار و 650 میلیارد ریال هزینه ش//ده است. راهاندازی نخستین کارخانه تولید کاغذ تحریر کشور، ششپستاسکلهباظرفیت5/3 میلیونتن،دیوارحفاظتی، تجهیزات تخلیه و بارگیری، سیلوی 46 هزار تنی غالت، انبار ذخیره روغن هفت هزار و 500 تنی در بندر امیر آباد، واحد زغالشویی 700 هزار تنی البرز شرقی، تونل پل سفید و 40 کیلومتر از بزرگراه قائمشهر- تهران، تونل چالوس- نوشهر، کمربندی س//اری و محور بهش//هر زاغمز، بزرگترین پایانه صادراتی خاوریار خاورمیانه و 13 واحد درمانی و بهداش//تی از مه//م ترین طرحهایی اس//ت که به بهرهبرداری رس//یده است . برای آغاز عملیات اجرایی 9 طرح عمرانی و زیربنایی نی//ز دولت حدود 15 هزار و 220 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی کرده است. اتصال اسکله رورو بندرامیرآباد به شبکه راه آهن سراس//ری، شهرک صنعتی شرق استان، احیای تاالب میانکاله، سالن کشتی پنج هزار نفری، کارخانه چوب ام دی اف از مهمترین پروژههایی است که در این سفر عملیات آن اجرایی شد.

حس//ن روحان//ی در آیین افتتاح پروژهه//ای عمرانی در مازن//دران گفت: باید بگذاریم این م//رغ خوش آواز اخالق و آرامش در زندگی ما ادامه داشته باشد و به آن تیراندازی نکنیم و این فرشته اخالق همچنان باالی سر ما به پرواز درآید. وی تاکید کرد: برای چه و که باید دین خود را بفروشیم، چرا باید اخالق و صداقت را فدا کنیم، باید ش//رایطی ایجاد کنیم که انتخابات اخالقی و شکوهمند داشته باشیم و به خیر کشور و دین مبین اسالم باشد. ادبیاتانتخاباتیمتناسب رییسجمه//ور اظهار داش//ت : ش//رایط انتخاباتی ما با کشورهای اروپایی و آمریکایی تفاوت دارد و ما زیر چتر والیت فقیه،قانوناساسیوبنیانگذارجمهوریاسالمیورهبرمعظم انقالب اسالمی قرار داریم و از همه مهم تر، ما در کشور اسالمی زندگی میکنیم و باید ادبیات ما نیز با شرایط بزرگان دین ما همخوانی داشته باشد. روحانی افزود : باید همه ما کینهها را کن//ار بگذاریم و برادرانه در کنار یکدیگر کار کنیم چراکه کینهها خواب و نشاط را از انسان سلب میکند. رییسجمهور تاکید کرد: باید زمینهای را فراهم کنیم که مردم ما در سایه نشاط و شادابی و امنیت زندگی کنند. وی گفت: باید رقیب را بپذیریم و نباید نسبت به حضور رقیب اخم کنیم و نگران باشیم، نباید به گونهای فکر کنیم که حضور رقیب زندگی را بر ما تنگ میکند و با دیدن آن، جوری حرکت و به گونهای برخورد کنیم که انگار نمیخواهیم رقیب را ببینیم. روحانی افزود: ما همه اهل یک کشور و مملکت هستیم و باید برای آبادانی کشور تالش داشته باشیم و همه تالش خود را برای تولید و اشتغال جوانان به کار بگیریم. وی ادامه داد: همه باید از خوش//ی و نشاط مردم خوشحال باشیم و دست به دست هم دهیم تا کارها پیش برود. اشتغالوکار،گفتمانمسلطدولت رییسجمهور با تاکید بر اینکه همه باید گفتمان خود را کار و تالش و اشتغال قرار دهیم، گفت: انتخابات ریاستجمهوری و ش//وراها باید با یک تحرک بس//یار خوب و حضور باشکوه مردم همراه شود چراکه ما در شرایط حساسی قرار داریم و باید وحدت و قدرت خود را به دنیا نشان دهیم. روحانی در پاسخ به منتقدان افزایش تحرک دولت یازدهم، اظهار داشت: دولت با برنامهریزی که در ابتدای کار انجام داد در طول سال از جمله دهه فجر، هفته دولت، ابتدا و انتهای سال و تمامی مناسبتها پروژههایی را برای افتتاح داشته است. وی افزود: این روند نیز با برنامهریزی در روزهای آخر دولت یازدهم ادامه داشته و این نمایش تالش کارگزاران دولت، نمایندگان مجلس و به طور کلی همت ملی اس//ت. روحانی گفت: همه باید از تحرکی که برای توسعه کشور ایجاد میشود و از نشاط مردم خوشحال باشیم. وی با اشاره به وضعیت سرمازدگی باغهای مرکب//ات مازندران گفت: دولت در حد مقدور کمکهایی را برای جبران خسارات به باغداران داشته است. رییسجمهور تاکید کرد: کارهای بزرگی در حوزههای عمرانی در اس//تان مازندران در دست اجراست و دولت مصمم به خدمتگزاری به مردم است.

در نخستین سفر رییسجمهور به مازندران که در مهرماه س//ال 94 انجام ش//د، 46 طرح با اعتباری ح//دود 10 هزار میلیارد ریالی مصوب شد که تاکنون از لحاظ اعتباری حدود 90 درصد اعتبار آن نقد شده و از لحاظ فیزیکی نیز تعدادی از این پروژهها به بهرهبرداری رسیده یا در زمان مقرر مصوب افتتاح میشود. در مجموع در دولت تدبیر و امید حدود پنج هزارو065طرحعمرانیبااعتباریافزونبر08هزارمیلیارد ریال به بهرهبرداری رس//ید و برای حدود 150 هزار نفر نیز ایجاد اشتغال شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.