آنکه میخواست یکشبه مشکالت را حلکند روحانی نبود

Jahan e-Sanat - - News -

ملیحه اسناوندی- دهمین نشست خبری حسن روحانی به عنوان رییس دولت یازدهم دوشنبه در خیابان پاستور برگزار شد؛ سرد بودن محل نشست و وجود وسایل مجهز سرمایشی موجب انتقاد اصحاب رسانه شد به طوری که دماسنج دستگاه تلفن همراه یکی از خبرنگاران دمای 15 درجه را نشان میداد اما با حرف پشت گوش انداختن دستاندرکاران و برخی گفتههای آنان مبنی بر آنکه رییسجمهور و تیم رسانهای او به شدت گرمایی هستند، خبرنگاران هم به اجبار به هوای سرد سالن نشست خبری عادت کردند تا شاید سوالهای تند و تیز اصحاب رسانه و پاسخهای صریح روحانی دلشان را گرم کند. حدود یک ساعتی خبرنگاران که از شبکههای مختلف رسانهای داخلی و خارجی آمده بودند در انتظار رییسجمهور نشستند تا نهایتا ساعت 11 روحانی که آخرین ماههای ریاس//تش بر دولت یازدهم را سپری میکند به همراه رییس دفترش محمد نهاوندیان وارد محل نشست خبری شد تا به سواالت خبرنگاران پاسخ دهد. آغاز نشست خبری رییسجمهور با سخنان مقدماتی همراه بود. روحانی در سخنان ابتداییاش کارنامه دولت متبوعش در حدود چهار سال گذشته را موفقیتآمیز ارزیابی کرد و یکی از نشانههای این موفقیت را افزایش دو برابری دریافتی مستمریبگیران کمدرآمد دانس//ت. روحانی در ادامه وقتی خواست پیرامون اهتمام دولتش به امر سالمت مردم بپردازد، این بخش از سخنانش را با مطایبه و مزاح همراه کرد و گفت: چندی پیش وزیر بهداشت البته نه با صدای بلند بلکه با صدای متوسط گفت در پایان دولت یازدهم میزان تختهای بیمارستانی را به32 هزارتختمیرسانیم.بعدازپایانسخنانمقدماتیروحانی،مجریمراسم اعالم کرد: یک ساعت و نیم فرصت برای پرسش و پاسخ در اختیار اصحاب رسانه و و رییسجمهور قرار دارد و الزم است خبرنگاران در طرح سواالتشان ایجاز را رعایت کنند تا حقالناس ضایع نشود این جمله با خنده رییسجمهور همراه بود و گفت البته حقالناس را بگذارند برای 29 اردیبهشت. اشاره رییسجمهور در این بخش از سخنان کنایهآمیزش به موعد برگزاری انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم و ش//وراهای پنجم بود. برخی از منتقدان میگفتند که رییس دولت در اقدامی تاملبرانگیز و تنها یک روز قبل از آغاز ثبتنام نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری رسانهها را برای برگزاری نشستی خبری به پاستور دعوت کرده تا پاسخگوی سوال خبرنگاران باشد و این تبلیغی است برای ورود به کارزار انتخاباتی. البته رییسجمهور همان ابتدا خیال همه را راحت کرد و گفت: در این جلسه بنا ندارم برنامههای انتخاباتی خود را شرح دهم و حتی خبری هم از قطعی بودن حضورش برای انتخابات ریاستجمهوری نداد!

اما س//وال خبرنگار همش//هری و جواب رییسجمهور جالب بود. خبرنگار پرس//ید: »موسم تبلیغات انتخاباتی 92 بود که آقای حسن روحانی در برنامه گفتوگ//وی ویژه خبری کلید خود را درآورد و وعدههای 100 روزه اقتصادی خود را تکرار کرد تا توانس//ت دل جوانان را نرم کند به امید بهبود معیش//ت و کاهش بیکاری و رایهایی را برای خود بخرد اما حال روزهای آخر دولت است و نهتنها شغلی ایجاد نشد بلکه نرخ رشد بیکاری در برخی استانها دورقمی ش//ده است.« رییسجمهور در پاسخ گفت: چهار سال منتظر این سوال بودم چون این دروغ را مرتب در برخی رسانهها مطرح میکنند. چه زمانی گفتم که 100 روزه مشکالت را حل میکنم؟ آن چیزی که گفتم این بود که اگر بتوانم در انتخابات پیروز شوم، کارهای انجام شده در پایان 100 روز نخست را اعالم خواهم کرد. روحانی در عین حال تاکید کرد: آن کسی که یکشبه مشکالت را حل میکرد، فرد دیگری بود. ما نیستیم.

یکی از سواالت مهم از رییسجمهور مساله بازداشت برخی مدیران کانالهای تلگرامی بود. روحانی در پاسخ با اشاره به اینکه یکی از قولهای دولت این بوده که مردم، آزادی را بهتر حس کنند گفت: برخی میگویند فقط باید اقتصاد را لمس کرد اما معنی ندارد که به خاطر حمایت یک نفر از یک جناح آن فرد به زندان برود. این مساله در آخرین روزهای سال و تعطیالت عید نوروز مطرح شد. او در کنایهای به قوه قضاییه گفت: متاسفانه شیوه برخیها که امیدوارم دیگر این شیوهها در قوه قضاییه نباشد این است که افراد را پنجشنبه و در روزهای تعطیل بازداشت میکنند تا فرد حداقل دو روز را در زندان باشد. برخیها میگویند آب خنک خوردن مستحب است.

رییسجمهور تاکید کرد: بالفاصله به وزارت کشور، وزارت اطالعات و وزارت دادگستری دستور دادم این مساله را پیگیری کند. وزیر اطالعات به من گفت که این افراد جرمی مرتکب نشدهاند.

وزیر کش//ور هم گفت آن را دنبال میکنم. قرار اس//ت این سه وزیر به من گزارش کتبی و دقیق بدهند. امیدوارم آنچه به من گفته شده درست نباشد اما اگر درست باشد قطعا به اطالع مردم خواهم رساند.

خبرنگاردیگریسوالخودرادرزمینهپرداختیارانه54 هزارتومانیواصالح نظام بانکی مطرح کرد که رییسجمهور در پاسخ گفت: هنوز هم معتقدم باید به جایی برسیم که مردم نیازمند یارانه نباشند اما این مساله ظرف چهار سال به نتیجه نمیرسد. روحانی با اشاره به تخریبها علیه دولت گفت: برخی تنها یاد گرفتهاند دود پخش و همه جا را سیاه کنند. برای چه مردم را به تردید میاندازید. این دولت اولین دولتی است که بدهیهایش را پرداخت میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.