ردصالحیتاصالحطلباندرانتخابات میاندورهایمجلس

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا-آخرین اخبار از بررسی صالحیتهای انتخابات میاندورهای نشان میدهد هیچکدام از اصالحطلبان شاخص تایید صالحیت نشدهاند. اسامی نامزدهایتاییدصالحیتشدهانتخاباتمیاندورهایمجلسشورایاسالمی در اصفهان اعالم شد. مصطفی آشوری، نیره اخوان بیطرف، علیرضا اقتصاد، ناهیدالهیدوست،وحیدتوسلی،شهریارجبلعاملی،اصغرجمالیفر،عباس جمشیدی،افشینحیدرپور،یحییخلیلیان،حمیدرسایی،جهانبخشرضاپور ششگل،نصراهللسخاوتی،مجیدشریفیقورتانی،محمدکریمشهرزاد،هاشم صفایی،محمدمهدیدرستکارسیانی،علیرضاعارف،مهدیغالمی،محمدرضا فاتحی، ارسالن فتحیپور، اسماعیل قاسمی، حسین قیصری، حسن کامران دس//تجردی، ابوالحسن کتابیفر، سیدمجید موسویان احمدآبادی، رسول میرعباسینجفآبادی،مجیدنادراالصلی،همتعلینادریدرهشویی،حمیدرضا نریمانی،محمدجوادنصراصفهانی،محسننصری،اصغرترابیاسفینانیافرادی هستندکهصالحیتآنهابرایانتخاباتاصفهانتاییدشدهاست.درغرباستان هرمزگان هم حجتاالسالم موسایی، ناصر توکلی، عبداهلل غالمی، علی اکبر ارجمندمنش،غالمحسینزارعی،علیعباسنصرالهی،محمدحسننیا،هاشم توانا، یوسف دیوانی، محمد ساالری، ناصر شریفی، شهاب بینایی و حجتاهلل دمیادتاییدصالحیتشدهاند.پورعلیمطلق،دبیرستادانتخاباتکشورگفت: درانتخاباتمیاندورهایمجلسشورایاسالمی782 نفرثبتنامکردهاندکه نسبت به دوره گذشته بیش از 100 درصد افزایش داشتهایم. وی افزود: 90 نفرتاییدصالحیت،89 نفرردصالحیتو15 نفرعدماحرازهویتشدندو 48 نفر انصراف دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.