وارداتیبایدمتوقفشودکهکارخانهداخلیو تولیدراتعطیلمیکند

Jahan e-Sanat - - News -

دفترمقاممعظمرهبری- رهبر انقالب با انتقاد از برخی برداشتهای نادرستازسخنانابتدایسالایشاندرخصوصجلوگیریازوارداتافزودند: منظور از منع واردات، واردات کاالهایی نیست که در داخل بهقدر کافی تولید نمیشوندیاوارداتآنهامیتواندبرایتولیدداخلالگوقرارگیرد،بلکهآنوارداتی بایدمتوقفشودکهکارخانهداخلیوتولیدراتعطیلمیکند.حضرتآیتاهلل خامنهای، رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نوروزی جمعی از مسووالن بخشهای مختلف نظام، با تأکید بر لزوم استفاده همگان از فرصتها برای خدمتبهمردموسعادتمندکردنجامعهوجوانان،الزمهرونقتولیدواشتغال راپیگیریونظارتجدیخواندندوخاطرنشانکردند:آنوارداتیبایدمتوقف شودکهکارخانههایداخلیراتعطیلمیکند.رهبرانقالباسالمیبااشارهبه نامگذاریسالجدیدبهعنوان»اقتصادمقاومتی،تولید-اشتغال«گفتند:باید بررویتولیدواشتغالمتمرکزشویدواینهدفصرفابادستوردادنمسووالن ارشدمحققنمیشودبلکهبهنظارتوپیگیریجدینیازدارد.حضرتآیتاهلل خامنهایباانتقادازبرخیبرداشتهاینادرستازسخنانابتدایسالایشاندر خصوص جلوگیری از واردات، افزودند: منظور از منع واردات، واردات کاالهایی نیست که در داخل بهقدر کافی تولید نمیشوند یا واردات آنها میتواند برای تولیدداخلالگوقرارگیرد،بلکهآنوارداتیبایدمتوقفشودکهکارخانهداخلی وتولیدراتعطیلمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.