ظریفخواستارتشکیلکمیتهحقیقتیابدرباره حملهشیمیاییخانشیخونشد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- محمد جواد ظریف در ادامه رایزنیها و گفت وگوهای خود با مقامهای ارشد سیاسی و بینالمللی جهان، با دبیرکل سازمان ملل متحد و وزیران امور خارجه ایتالیا، کویت و ترکیه درباره مسایل منطقهای و آخرین تحوالت سوریه تلفنیجداگانهگفتوگوکرد. دراینتماسهابرلزومتشکیلکمیتهحقیقتیاب بینالمللیپیرامونحملهشیمیاییبهخانشیخونتاکیدشد.محمدجوادظریف در گفتوگوی تلفنی با سرگئی الوروف همتای روس خود ضمن تاکید بر اینکه حمله موشکی آمریکا به پایگاه سوریه در شهر حمص مبارزه با تروریسم را با خطر روبهرو میکند، خواستار انجام بازرسی کامل و بیطرفانه در مورد حادثه شیمیایی شهر ادلب شد. در بیانیهای که توسط وزارت خارجه روسیه در مورد این گفتوگو منتشر شده، آمده است: دو طرف تاکید کردند که چنین اقدامی )حمله موشکی آمریکا(علیهیککشورمستقلنقضمسلممقرراتوقوانینبینالمللیوبهخصوص منشور سازمان ملل است که باعث تهدید امنیت منطقهای و صدمه دیدن مبارزه علیهتروریستمیشود.هفتمآوریل)81 فروردین(آمریکا95 موشککروزرابه سمتپایگاههواییالشریعاتسوریهپرتابکرد.ترامپبهبهانهآنچهآنراپاسخی بهحملهشیمیاییانجامشدهدراستانادلبخواندهاستفرمانانجاماینحملهرا صادر کرده است. این در حالی است که دولت سوریه مشارکت در انجام این حمله شیمیایی را رد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.