مردم قبال مجبور بودند ارز را در جورابشان پنهانکنند

Jahan e-Sanat - - News -

خبرآنالین-رییسستادانتخاباتحسنروحانیدرانتخاباتآتیتاکیدکرد: نقدهای اقتصادی وارد بر دولت و موضعگیریهای غیرمنصفانه از سوی مخالفان و منتقدان فقط باعث ناامیدی مردم و کوچک شمردن دستاوردهای دولت در چهار سال گذشته میشود. محمد شریعتمداری در دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در جمع اعضای حزب تدبیر و توسعه با تاکید بر اینکه در چهار سالگذشتهتدبیروعقالنیتحاکمبرمناسباتدولتبودهاست،گفت:قبلازآنکه دولت تدبیر و امید مسوولیت قوه مجریه را عهدهدار شود، عقالنیت و تدبیر از اداره امورکشوررختبربستهبودبهنحویکهبسیاریازمدیراندلسوز،کارآمدوباتجربه ازمناصباجراییکشوربهبهانههایواهیکنارگذاشتهشدهبودند.شریعتمداری با اشاره به اینکه عزت و کرامت ایرانیان در دوره گذشته نادیده انگاشته شده بود، تصریح کرد: آیا این مساله برای جمهوری اسالمی عزت بود که حتی مدیران کل وزارتخارجهدردیگرکشورهاحاضربهپذیرشسفرایماومالقاتباآنهانبودند. آیااینمسالهعزتبودکهشهروندانایرانیحتیاگرمیخواستندمبالغناچیزیاز ارز را از کشور خارج کنند، باید این پول را در جورابشان پنهان میکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.