تشویقبهحضوردرانتخاباتجدیگرفتهشود

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-رییسمجلسشورایاسالمیباتاکیدبرضرورتاستفادهروستاییاناز تسهیالتبانکی،گفت:الزماستنحوهاعطایتسهیالتبانکیمتناسبباشرایط روستاییانتدوینشود.علیالریجانیدردیداربامحمودزمانیقمیاستانداراستان مرکزی که در مجلس شورای اسالمی برگزار شد، با بیان اینکه »نحوه تسهیالت بانکیبهروستاهابایدمتناسبباشرایطروستاییباشد«،اظهارداشت:حتمابایداین موضوعپیگیریوسازوکاریدیدهشودتاروستاییانبهسهولتبتوانندازتسهیالت بانکیبهرهمندشوند.ویهمچنینافزود:وضعیتصادراتاستانمرکزینیزبسیار خوشحالکنندهاست. ویبااشارهبهقرارگرفتندرآستانهبرگزاریانتخاباتبه اهمیتانتخاباتشوراهااشارهوخاطرنشانکرد:سفارشمیکنمتشویقبهحضور در انتخابات جدی گرفته شود. البته برداشت من این است که خیلی الزم نیست اینکاروجههحزبیبهخودبگیردامابایدفضایانتخاباتیکهدرحالحاضررونقی نداشته و سرد است، گرمتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.