عقبماندگيعمراني

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

آخرين گزارش//ي كه از وضعيت بودجه 1395 از س//وي خزانهداري كل منتش//ر شده گرچه نشاني از كسري بودجه ندارد اما در اين ميان عدم تحقق منابع و به تبع آن جاماندن هميشگي پروژههاي عمراني از آنچه كه براي آن پيشبيني شده، مشهود است.

عملكرد 11 ماهه بودجه س//ال قبل نشان ميدهد كه از مجموع منابع مصوب كه ت//ا 293 هزار ميليارد تومان براي كل سال و تا 269 هزار ميليارد تومان براي 11 ماهه ميرسد حدود 209 هزار ميليارد تومان كس//ب ش//ده است. بر اين اساس از منابع قابل پيشبيني تا 60 هزار ميليارد تومان عدم تحقق وجود دارد. مجموع منابع عمومي دولت در بودجه را درآمدهاي شامل ماليات و س//اير درآمدها، واگذاري دارايي سرمايهاي )نفت و فرآوردههاي آن( و همچنين واگذاري دارايي مالي )واگذاري سهام شركتهاي دولتي و اوراق و اسناد خزانه( تشكيل ميدهد.

اين در حالي اس//ت كه در اين دوره از 157 هزار ميليارد تومان مصوب براي درآمدها در كل سال، حدود 117 هزار و 700 ميليارد محقق شده كه تا 144 هزار ميليارد پيشبيني شده در 11 ماهه حدود 27 هزار ميليارد فاصله دارد. در حالي درآمدها به عنوان بخشي از منابع عمومي دولت شامل ماليات و س//اير درآمدهاست كه سهم ماليات از عملكرد اين بخش 85 هزار ميليارد بوده اس//ت. درآمد مالياتي براي كل س//ال گذشته تا 103 هزار ميليارد و براي 11 ماهه 95 هزار ميليارد پيشبيني شده كه 10 هزار ميليارد عدم تحقق دارد. اما در واگذاري داراييهاي س//رمايهاي به عنوان يكي از سه بخش اصل//ي منابع عمومي دولت كه نفت و فرآوردههاي نفتي آن را تشكيل ميدهد، حدود 60 هزار ميليارد تومان از 72 هزار ميليارد توماني كه براي 11 ماهه پيشبيني شده بود، محقق شدهاست.ايننشاندهندهعدمكسب21 هزارميلياردتومان از اين منابع در مدت مورد بررسي است.

بايد يادآور شد كه در سال گذشته قيمت جهاني نفت در شيبي كاهشي قرار گرفته و در اين شرايط با وجود افزايشي كه در ميزان صادرات وجود داشت منابع الزم كسب نشده است. همچنين در واگذاري دارايي مالي به عنوان سومين گزينه مالي درآمدي دولت حدود 57 هزار ميليارد تومان براي كل سال و تا 53 هزار ميليارد تومان براي 11 ماهه مصوب شده بود كه 31 هزار ميليارد تومان از اين طريق تامين شده است. با اين حالتابيشاز02 هزارميلياردتومانازمنابعقابلپيشبيني محقق نشده است. در سويي ديگر دولت بايد منابع كسب شده را در سه بخش تحت عنوان مصارف عمومي هزينه كند. در حوزه مصارف نيز هزينههاي جاري، عمراني دو بخش اصلي را تش//كيل ميدهد كه البته بايد به آن هزينه تملك دارايي مالي را نيز اضافه كرد.

عملكرد مصارف بودجه تا پايان بهمنماه 1395 نشان از آن دارد كه از 293 هزار ميليارد تومان مصوب براي كل سال و از 270 هزار ميليارد توماني كه براي 11 ماهه اول سال قبل پيشبينيشدهبودحدود502 هزارميلياردتومانهزينهشده است.ايندرحالياستكهاز312 هزارميلياردتومانمصوب براي هزينههاي جاري در طول سال و 196 هزار ميليارد قابل پيشبيني براي 11 ماهه تا 178 هزار و 500 ميليارد تومان خرج شده است.

هزينههاي ج//اري كه عمده هزينه دولت هس//تند و تا بيش از 80 درصد آن را هزينه پرداخت حقوق و دس//تمزد تش//كيل ميدهد. همچنين از 23 ه//زار ميليارد توماني كه براي تملك دارايي مالي)پرداخت س//ود سهام و اوراق( براي س//ال قبل تعيين شده بود حدود هشت هزار ميليارد تومان پرداختي وجود دارد كه نزديك به 13 هزار ميليارد تومان تا 21 ه//زار ميليارد مصوب ب//راي 11 ماهه فاصله دارد. اما در مهمترين بخش هزينهاي بودجه، پروژههاي عمراني قرار دارند كه بررس//ي عملكرد بودجه در اين حوزه نشان ميدهد عدم تحقق كامل درآمدهاي پيشبيني ش//ده موجب شده سهم پروژههاي عمراني به روال گذشته كامل پرداخت نشود. بنا بر اينگزارشاز75هزارميلياردمصوببرايطرحهايعمراني در سال 1395 كه بايد تا پايان بهمنماه تا 50 هزار ميليارد آن پرداخت ميشد فقط حدود 18 هزار 500و ميليارد تومان پرداختي ثبت شده است.

در اي//ن حال//ت در دوره 11 ماهه ت//ا 34 هزار ميليارد تومان از س//هم عمران//ي در ابهام ق//رار دارد. بودجههاي عمراني عمدتا در زمان عدم تحقق كامل منابع تحتتاثير ق//رار گرفته و س//هم آن درحداقل ق//رار ميگيرد چراكه دولتها نميتوانند هزينههاي جاري و به عبارتي حقوق و دس//تمزد را پرداخت نكنند از اين رو در زمان عدم تحقق به ناچار اين س//هم بودجههاي عمراني است كه در چاري هضم ميش//ود. البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت بايد به سمت افزايش منابع خود از طريق ماليات و س//اير درآمدها به منظور پرداخت هزينههاي جاري پيش رود تا منابع ناشي از فروش نفت عمدتا در اجراي پروژههاي عمراني هزينه شود.

در مجموع در پايان 11 ماهه سال قبل دولت حدود 209 هزار ميليارد تومان مناب//ع از طريق درآمدها، فروش نفت و واگذاري سهام و اوراق كسب كرده كه در طرف مقابل در سه بخش اصلي هزينههاي جاري، عمراني و تملك دارايي مالي نيز تا502 هزارميلياردتومانپرداختيداشتهاست.دراينحالت گرچهباكسريبودجهمواجهنبودهامابههرحالعدمپرداختي در بخشهاي اصلي از جمله عمراني وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.