پرداخت سپرده های باالي 500 ميليون تومان از ارديبهشت

Jahan e-Sanat - - News -

وزير اقتصاد با تشريح آخرين اقدامات صورت گرفته در زمينه حل مشكالت مربوط به تعاوني منحله ميزان، از آغاز پرداخت مطالبات سپردهگذاران باالي 500 ميليون تومان از 16 ارديبهشت ماه سالجاري خبر داد.

علي طيب نيا كه براي پاسخ به سواالت نمايندگان درباره آخرين اقدامات براي حل مشكل سپردهگذاران تعاوني منحله ميزان به مجلس رفته بود، در پاسخ به سوال نمايندگان در خصوص اقداماتي كه براي حل مشكل سپردهگذاران تعاوني منحله ميزان انجام شده، گفت: تعاوني اعتبار ميزان با اخذ مجوز از وزارت تعاون در سال 1379 با عضويت كاركنان دادگستري خراسان در اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان به ثبت رسيد.

وي تصريح كرد: اگرچه موضوع فعاليت اصلي آن، ارائه خدمات به كاركنان و بازنشستگان قوهقضاييه و دادگستري بود اما در عمل از آن تخلف كرده و با ايجاد 011شعبه اقدام به سپردهپذيري از عموم مردم و ارائه خدمات متنوع بانكي كرد. وزير اقتصاد با بيان اينكه با تصويب قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي در سال ،1383 تالش براي ساماندهي موسسات پولي و اعتباري غيرمجاز از سوي بانك مركزي آغاز شد، خاطرنشان كرد: در اين دوره، تعاوني منحله ميزان نيز كوشش كردبرخيازالزاماتتعيينشدهتوسطبانكمركزيرارعايتكند؛ازجمله0061 ميليارد ريال به عنوان سرمايه اوليه تشكيل موسسه اعتباري و در مجموع هزار ميليارد ريال تحت عنوان سپرده قانوني واريز كرد كه بعدا در كار تسويه حساب با سپردهگذاران مورد استفاده واقع شد اما فعاليت غيرحرفهاي مديران تعاوني و عدم رعايت الزامات احتياطي و اعطاي بخش عمدهاي از تسهيالت تعاوني به برخي از مشتريان از جمله شركت پديده شانديز منجر به ناتواني تعاوني منحله ميزان در استرداد سپردههاي انبوه مشترياني شد كه در اواخر سال 1393 به شعب موسسه مراجعه كردند.

طيبنيا اظهار داش//ت: نهايتا به موجب مصوبه كارگروه س//اماندهي بازار غيرمتشكل پولي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اقدامات الزم براي انحالل اين موسسه را انجام داد و بر مبناي مصوبه همين كارگروه و براي تعيين تكليف س//پردهگذاران موسس//ه ميزان، از تاريخ 1394/8/6 مديريت تمام داراييها و بدهيهاي تعاوني منحله ميزان به بانك صادرات محول شد.

وزير اقتصاد تاكيد كرد: در شرايط كنوني و تنگناي اعتباري موجود، نميتوان از بانكهايي مثل بانك صادرات كه چنين مسووليت خطيري را ميپذيرند انتظار داشت كه از محل داراييهاي خود كه متعلق به آحاد سهامداران آن است، مديريت استرداد وجوه سپردهگذاران اين قبيل موسسات را بر عهده بگيرند؛ قوانين و احكام شرع به ما اجازه نميدهد از محل منابع بخشي از مردم به عنوان وكيل، زيان مردمي ديگر در بانكي ديگر را پرداخت كند، بلكه متناسب با ارزش داراييهايي كه پس از طي مراحل قانوني از اين موسسات به تملك در ميآورند ميتوانند مشكل سپردهگذاران را حل كنند.

طيبنيا با بيان اينكه بانك صادرات تا پايان س//ال 1395 موفق ش//ده در هفت مرحله مبلغي در حدود 2/100 ميليارد تومان 21/285) ميليارد ريال( از سپردههاي مردم نزد تعاوني منحله ميزان و ساير ديون اين موسسه را پرداخت كند كه شامل تمامي سپردهگذاراني بوده كه تا دو ميليارد ريال 200) ميليون تومان( سپردهگذاري كرده بودند، تاكيد كرد: تنها مبلغي در حدود 290 ميليارد تومان 2/925) ميليارد ريال( هنوز پرداخت نشده كه مربوط به سپردهگذاراني استكهمبلغسپردهآنانبيشاز002 ميليونتوماناست.براياينگروه،برنامه بازپرداخت طي دو مرحله پيشبيني شده كه نخستين مرحله از روز شنبه همين هفته آغاز شد و سپردهگذاراني را شامل شده كه تا 500 ميليون تومان سپرده نزد تعاوني منحله ميزان داشتهاند كه تعداد آنها 551 نفر است.

وزير اقتصاد ادامه داد: براي س//پردهگذاران بيش از 500 ميليون تومان نيز كه 123 نفر هس//تند، پرداخت مبالغ از 1396/2/16 آغاز خواهد شد و به اين ترتيب و با اجراي اين دو مرحله كار پرداخت سپردههاي حدود 975 هزار نفر از مشتريان تعاوني منحله ميزان به پايان ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.