اعالم برندگان طرح »لبخند زير يك سقف« بانك آينده

Jahan e-Sanat - - News -

مراسم قرعهكشي پنجمين طرح باشگاه مشتريان بانك آينده باعنوان »لبخند زير يك سقف«، بانك آينده برگزار شد.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از روابط عمومي بانك آينده، مراسم قرعهكشي پنجمين طرح باشگاه مشتريان بانك آينده باعنوان »لبخند زير يك سقف«، روز دوشنبه،12فروردين ماه سال جاري در ساختمان مركزي بانك آينده برگزار شد. در اين مراسم، برندگان خوششانس663 جايزه پيشبيني شده، شامل: كمك هزينه خريد يك دستگاه آپارتمان به ارزش يك ميليارد ريال، پنج كمك هزينه بازسازي خانه به ارزش052 )دويست وپنجاه( ميليون ريال، 5 كمك هزينه خريد لوازم خانگي به ارزش 150 )يكصد و پنجاه( ميليون ريال، 25 كمك هزينه خريد فرش به ارزش 50 )پنجاه( ميليون ريال، 80 كمك هزينه خريد لوازم صوتي و تصويري به ارزش 10 )ده( ميليون ريال، 100 كمك هزينه خريد لوازم آشپزخانه به ارزش 5 )پنج( ميليون ريال و 150 كمك هزينه خريد لوازم تزئيني به ارزش 2 )دو( ميليون ريال مشخص شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.