زيان 700 ميليارد توماني شركتهاي بيمه در شخص ثالث

Jahan e-Sanat - - News -

رييس كل بيمه مركزي گفت: شركتهاي بيمه ساالنه 600 تا 700 ميليارد تومان در ش//خص ثالث زيان ميدهند؛ اين در حالي اس//ت كه شركتهاي بيمه مانند ساير شركتها بايد رابطه منطقي بين سود و زيان ش//ان داشته باشند. به گزارش »جهانصنعت« به نقل از بيمه مركزي، عبدالناصر همتي متوسط نسبت حق بيمه توليد شده به توليد ناخالص داخلي در دنيا را نزديك به ش//ش درصد عنوان و خاطرنشان كرد: بهتر است اين شش درصد را تفكيك كنم چون هر وقت ميگوييم شش درصد ميگويند ما نسبت به دنيا خيلي عقب هستيم؛ به همين خاطر من اين نس//بت را به تفكيك توضيح ميدهم، در دنيا بيمههاي عمر و غيرعمر تفكيك شده كه شش درصد براي مجموع اين بيمههاست. البته بيش از 50 درصد اين ميزان در دنيا براي بيمههاي عمر است، متوسط بيمههاي غيرعمر 2/5 تا سه درصد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.