دستاوردهايبانكپارسياندرنمايشگاهفاينكس

Jahan e-Sanat - - News -

بانك پارس//يان در دهمين نمايشگاه بينالمللي بورس، بانك و بيمه حضوري فعال دارد. به گزارش »جهانصنعت« به نقل از روابط عمومي بانك پارس//يان، گروه مالي پارس//يان با حضور و مشاركتي گسترده در دهمين نمايش//گاه بورس، بانك و بيمه در سالن شماره 83، غرفه 432 آخرين دستاوردها و نوآوريهاي خود را در معرض بازديدكنندگان قرار ميدهند. اين گروه متش//كل از ش//ركتهاي كارگزاري پارسيان، بيمه پارسيان، كاسپين، ليزينگ پارسيان، تامين سرمايه لوتوس پارسيان، بيمه امين پارسيان، شركت صرافي پارسيان، صندوق قرضالحسنه پارسيان ...و اقدام به معرفي خدمات و ارائه دستاوردهاي خود ميكند. كارشناسان شركتهاي تابعه و مديريتهاي بانك در غرفههاي تخصصي، به معرفي خدمات گوناگون خود براي بازديدكنندگان خواهند پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.