امكان محاسبه اثر تورم براي عموم فراهم شد

Jahan e-Sanat - - News -

بانك مركزي روز دوشنبه پايگاه جديد اطالعرساني خود را رونمايي كرد كه يكي از قابليتهاي آن فراهم شدن اين امكان براي عموم مردم است كه قيمتها را در بازه زماني 1315 تا 1395 محاسبه كنند.

اين پايگاه جديد به ابزار »محاسبه گر تورم« مجهز شده است؛ نرمافزاري كارب//ردي كه با آن ميتوان قيمت مورد نظر را در س//ال مورد نظر وارد كرد سپس نرخ برابري آن را در سال ديگري كه مد نظر است، سنجيد. براي نمونه اگر حقوق يك فرد را در سال 1395 برابر 15 ميليون ريال در اين نرم افزار وارد كنيم و بخواهيم ارزش آن را در سال 1384 بدانيم، به عدد دو ميليون و 407 هزار و 161 ريال ميرس//يم. اين عدد به اين معني است كه اگر فردي در سال 84 برابر دو ميليون و 407 هزار و 161 ريال دريافتي داش//ته، با توجه به روند نرخ تورم، ارزش درآمد آن امروز 15 ميليون ريال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.