تورم سال گذشته 6/8 درصد شد

Jahan e-Sanat - - News -

بر اس//اس اعالم مركز آمار ايران، نرخ تورم ساالنه 59، با كاهش 4/5 درصدي به عدد 6/8 رسيده است.

مركز آمار ايران نرخ تورم س//ال 95 را 9/8 درصد اعالم كرده كه اين رقم نسبت به تورم سال 94 با كاهش 4/5 درصدي رو به رو شده است. شاخص كل )برمبناي (1390=100 در سال 1395 به رقم 231/6 رسيد كهنسبتبهسالقبل8/6 درصدافزايشداشتهاستونشاندهندهكاهش نرخ تورم سال 1395 نسبت به نرخ تورم سال ‪11/3) 1394‬ درصد( است. شاخص گروه عمده »خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات« در اين سال به رقم 272/3 رسيد كه نسبت به سال قبل 7/6 درصد افزايش داشته است و نسبت به نرخ تورم اين گروه در سال ‪9/7) 1394‬ درصد( كاهش داشته اس//ت. ش//اخص گروه اصلي »خوراكيها« در سال مورد بررسي به عدد 270/0 رسيد كه نسبت به سال قبل 7/4 درصد افزايش نشان ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.