سایه بحران سوریه بر نشست فشار به مسکو برای عدم حمایت از اسد

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

وزرای خارجه G7 از روسیه خواستند که به حمایت از بشار اسد، رییسجمهور سوریه پایان دهد. حمله شیمیایی اخیر در سوریه و لزوم تغییر رویکرد روسیه در رابطه با سوریه از محورهای اصلی گفتوگوهای نشست این گروه در ایتالیا بود. بعد از وخیم ش//دن منازعات سوریه غرب قصد دارد والدیمیر پوتین را به عدم حمایت از بشار اسد، رییسجمهور سوریه ترغیب کند.

وزی//ر خارجه بریتانیا ب//ه همتایان خود در نشس//ت دوروزه هفت کش//ور صنعتی جهان (G7) که دوشنبه گذشته در لوکا در توسکانی ایتالیا آغاز ش//د گفت: پوتی//ن باید به واقعیت فرد مستبدی که تحت حمایت گرفته، بیپرده بنگرد.

بوریس جانس//ون در نشست وزرای خارجه کشورهای تشکیلدهنده G7 با اشاره به حمله شیمیایی اخیر به ش//هر خان شیخون سوریه گفت: پوتین باید بفهمد که اسد االن از هر نظر زهرآگین اس//ت. جانس//ون افزود، اسد نه فقط انسانهای بیگناه سوریه بلکه حیثیت روسیه را هم مسموم میکند.

وزرای خارجه G7 دیروز در جلسه مشترکی با وزیران خارجه ترکیه، عربستان سعودی، قطر، اردن و امارات متحده عربی درباره بحران سوریه رایزنی کردند. وزیر خارجه آمریکا در حالی در این نشست حاضر ش//د که امروز برای مذاکره با همتای روسش س//رگئی الوروف، به روسیه سفر کرد.

آمریکا امیدوار اس//ت که پیش//نهاد بوریس جانس//ون، وزیر خارجه بریتانی//ا، برای تحریم مقامهای روسیه، مورد تایید دیگر اعضای گروه 7 قرار گیرد و روسیه را قانع کند که به حمایت از بشار اسد پایان دهد. به دنبال حملهای شیمیایی در ادلب، از مناطق تحت کنترل شورشیان در س//وریه، آمریکا به یک پایگاه هوایی ارتش این کشور حمله کرده و بریتانیا پیشنهاد داده است که شماری از فرماندهان نظامی روسیه و سوریه مورد تحریم قرار گیرند.

برخ//ی مقامه//ای آمریکایی روس//یه را به آگاه//ی از حمله ش//یمیایی نیروهای س//وری متهم میکنند. وزیر خارجه ترکیه در حاش//یه این نشست گفت: تحقیقات دولت ترکیه نشان میدهد که نیروهای بشار اسد هنوز تسلیحات شیمیایی در اختیار دارند. پیش از این آلمان و ایتالیا با اعمال تحریمهای وسیعتر علیه روسیه مخالفت کردهاند اما بریتانیا امیدوار اس//ت که پیش//نهاد جدید برای برای تحری//م موردی و هدفمند مقامه//ای نظامی با موافقت متحدان اروپایی همراه شود.شهر کوچک خان شیخون س//وریه که در اس//تان ادلب واقع شده، توسط شورش//یان اداره میشود. غرب اسد را مسوول حمله به این ش//هر میشناس//د. در این حمله دستکم 87 نفر کش//ته شدند. دونالد ترامپ، رییسجمه//ور آمری//کا در پی ای//ن حمله در واکنش//ی تنبیهی یک پایگاه هوایی نیروهای دولتی سوریه در حمص را بمباران کرد. کرملین حمله آمریکا را محک//وم کرد و آن را تجاوز به یک کش//ور مس//تقل و نقض حقوق بینالملل نامید. سوریه هرگونه مسوولیتی در مورد حمله شیمیایی نامبرده را رد کرده است. موضعآلمان وزیر خارجه آلمان هم در نشس//ت G7 در ایتالیا از روسیه خواست، از وفاداری خللناپذیر خود به اس//د دس//ت بردارد. گابریل ش//امگاه یکشنبه گذش//ته علیه وخامت نظامی بیشتر اوضاع در سوریه موضع گرفت. او گفت: همراه با همتایان خود از بریتانیا، فرانسه و ایتالیا قصد دارد رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا را در نشس//ت G7 متقاعد کند ت//ا آمریکا به جای س//تیزه بر راهحلی دیپلماتیک تمرکز کند. او گفت: ما باید حاال روسها و بس//یاری دیگر را به پای میز مذاکره آوریم.

وزیر خارجه آلمان گفت، وزیر خارجه روسیه در گفتوگویی تلفنی به او اطمینان داده است که دولت او راه را برای تحقیقات در محل مورد نظر آزاد خواهد گذاشت. گابریل ابراز امیدواری کرد که این وعده جدی بوده باشد.

رکس تیلرس//ون، وزیر خارجه آمریکا هم روس//یه را مته//م کرد ک//ه مانع ای//ن حمله شیمیایی نشده است. او که با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا سخن میگفت، به طور مستقیم تقصیری را متوجه روسیه نکرد. او رفتار روسیه را غیرحرف//های خواند و گفت: این کش//ور به سادگی به دام سوریه افتاده است.

دولت آلمان به عنوان پیششرط برای راهحل مسالمتآمیز بحران س//وریه باز هم خواستار برکناری بشار اسد شده است. سخنگوی دولت آلمان گفت: اسد دیگر نمیتواند در راس دولت باقی بماند. او گفت: راهحلی که ثبات و صلح را به سوریه برمیگرداند، با وجود بشار اسد قابل تصور نیست.

وزیر دفاع آمریکا گفته است آمریکا در برابر کش//تار مردم بیگناه به دست اسد و با سالح ش//یمیایی، منفعالن//ه نظارهگ//ر نخواهد بود؛ س//الحهایی که بنا بر قوانین بینالمللی منع شدهاند و اعالم شده بود از میان رفتهاند.

جیمز ماتیس میگوید حمله هفته گذشته به پایگاه دولتی سوریه 20 درصد هواپیماهای فعال ارتش سوریه را از میان برده است.

دولت س//وریه اش//تباه خطرناک//ی خواهد کرد اگر دوباره دس//ت به اس//تفاده از س//الح شیمیایی بزند. سیاست آمریکا در قبال سوریه اینک//ه سیاس//ت آمریکا در قبال س//وریه چیس//ت، س//والی اس//ت که حاضران در این نشست خواستار روشن شدن آن هستند.

تیلرس//ون شدیدا از روسیه انتقاد کرده که نتوانس//ته مانع حمله مظنون شیمیایی دولت سوریه به مردم خود شود اما او همچنین گفت: در مورد سوریه موضع نظامی ما تغییری نکرده و اولویت اصلی واش//نگن شکست دادن گروه موسوم به دولت اسالمی است.

همچنین موضعگیریه//ای نیکی هیلی، فرس//تاده آمریکا در سازمان ملل هم یکدست به نظر نمیرسد. او یک هفته پس از آنکه گفته بود حذف اس//د از قدرت دیگر برای آمریکا در اولویت نیست به شبکه انبیسی گفت: به هیچ وجه نمیتوانیم تصور کنیم که با وجود اسد در راس دولت سوریه صلح ممکن شود.

منابع آگاه در کاخ س//فید گفتهاند هرگونه تفاوت جزیی میان اظهارات او و سیاست دولت ناخواسته و غیرعمدی است.

باراک اوباما، رییسجمهور آمریکا از هرگونه مداخله مستقیم در جنگ داخلی سوریه پرهیز میکرد تا اینکه دولت ترامپ با حمله موشکی ب//ه پایگاه ش//عیرات این وض//ع را عوض کرد. حتی ترامپ هم تا جمعه گذش//ته سیاس//ت دیگ//ری داش//ت. او در س//ال 2013 با اقدام نظامی در سوریه مخالفت کرده و در مبارزات انتخاباتی قول میداد مشکالت آمریکا را حل کند نه س//وریه را. او در جری//ان آن مبارزات ابراز نگرانی میکرد که اقدام نظامی در سوریه ممکن است به درگیری با روسیه منجر شود. با وجود آنکه حمله به شعیرات عملی قاطعانه تعبیر میشود اما بسیاری از ناظران هنوز شاهد تغییری اساس//ی در سیاست آمریکا در مورد سوریه نبودهاند. رایزنی با ترزا می و آنگال مرکل از طرف//ی ب//ه گزارش رویترز، کاخ س//فید اعالم کرد دونال//د ترامپ در دو تماس تلفنی جداگانه با نخس//توزیر انگلیس و صدراعظم آلم//ان درباره حمله هوایی آمریکا در س//وریه صحبت کرد. رییسجمهور آمریکا در گفت و گو با نخس//توزیر انگلیس و صدراعظم آلمان گفت فرصت برای قانع کردن روسیه برای توقف حمایت از نظام سوریه وجود دارد.

سخنگوی نخس//توزیر انگلیس اعالم کرد نخس//توزیر انگلیس و ترام//پ توافق کردند فرصتی جهت قانع کردن روسیه درباره اینکه ائتالفش با اسد دیگر به نفع منافع استراتژیکش نیس//ت، فراهم ش//ده اس//ت. وی افزود: سفر تیلرسون به روسیه فرصتی برای احراز پیشرفت به سمت راهحل سیاسی دائمی است.

دونال//د ترامپ همچنین از ت//رزا میبابت حمایتهایش از حم//الت هوایی علیه دولت س//وریه قدردانی کرده اما یکی از سخنگوهای دولت لندن به گفتوگوی تلفنی میان این دو درباره اقدامات بعدی علیه دولت سوریه اشاره نکرده است.

سخنگوی دفتر ترزا می گفت: تمرکز دولت لندن بر ایجاد حمایته//ای بینالمللی برای یک راهحل سیاس//ی با هدف پایان بخشیدن به درگیریها در سوریه و ایجاد صلح و ثباتی پایدار در این کش//ور اس//ت. ترزا می و ترامپ مکررا با این مس//اله موافقت کردهاند که هنوز هم فرصتی برای متقاعد کردن روسیه در توقف ارتباطش با دولت اسد وجود دارد.

در همین حال سخنگوی دفتر نخستوزیری انگلی//س در این باره گفت: ت//رزا می و دونالد ترامپ به گفتوگوی تلفنی پرداخته و درباره حمله شیمیایی در این کشور و واکنش نظامی دولت واشنگتن صحبت کردند.

ای//ن دو همچنین توافق کردند که س//فر رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا به روسیه در روزهای آتی فرصتی را برای ایجاد پیشرفت در زمین//ه یافتن راهحل سیاس//ی ب//ادوام در سوریه به وجود میآورد. نخستوزیر انگلیس و رییسجمهور آمریکا همچنین درباره اوضاع در خاورمیان//ه نی//ز به گفتوگ//و پرداختند و بر اهمیت همکاری بینالمللی ش//امل ارتباط بیش//تر با چین و اعمال فش//ارهای بیشتر بر کرهش//مالی که همچنان ی//ک تهدید جدی است، تاکید کردند.

مخالفتآمریکابابیانیهمشترکدرباره تغییرات آبوهوایی

یک//ی از مقام//ات ارش//د G7 میگوید به دلیل بازنگری آمریکا در سیاس//تهای انرژی این کشور هیچ بیانیه مشترکی درباره مبارزه ب//ا تغیی//رات آب و هوایی از س//وی این گروه منتشر نخواهد شد.

وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا به عنوان میزبان نشس//ت کشورهای G7 نیز در این باره گفته است هیچ اختالفی بین کشورهای G7 وجود ندارد اما هیچ توافق مشترکی درباره مبارزه با تغییرات آب و هوایی میان این کشورها حاصل نمیش//ود چرا که آمریکا همچن//ان در حال بازنگری موضع خود در این خصوص است.

انگلیس، کانادا، ایتالیا، آلمان، ژاپن و فرانسه امیدوارند تا همگ//ی بتوانند تعهدات خود در خصوص توافق پاریس را عملی کنند اما دولت ترامپ تاکنون موضع روشنی درباره این مساله اتخاذ نکرده است.

در دول//ت قبل//ی آمریکا با ای//ن حال این موضوع مسالهای کلیدی محسوب میشد که با حمایتهای دولت اوباما در دس//امبر 2015 به تصویب 190 کش//ور رس//ید. ب//ا این حال رییسجمهور جدید این کشور تغییرات آب و هوایی را فاجعهای توصیف کرده اس//ت که از سوی چین ایجاد شده است.

وی همواره در کمپین انتخاباتی خود تاکید میکرد که صنعت زغال سنگ را به این کشور بازخواهد گرداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.