آماده جنگ هستیم

Jahan e-Sanat - - News - چالش

در پی اقدام آمریکا مبنی بر اعزام ناوگروه تهاجمی خود به شبه جزیره کره، کرهشمالی اعالم کرد که آماده جنگ و نبرد بیامان با این کشور است.

آمریکا چند روز پیش در اقدامی کامال تحریکآمیز و در راستای تشدید بحران در منطقه شرق آسیا به ویژه شبهجزیره کره، کشتیهای جنگی خود از جمله ناو غول پیکر یو.اس.اس کارل وینسون و چند ناو هدایتکننده موشک را با هدف آنچه تامین منافع خود در مقابل کرهشمالی خوانده بود، به سوی آبهای همجوار کرهشمالی حرکت داد.

کرهشمالی که بارها به حضور نظامی آمریکا و انجام رزمایش نظامی مشترک این کشور در منطقه اعتراض کرده است، این بار در واکنشی شدیداللحن به آمریکا هشدار داد و گفت که آماده جنگ و مقابله نظامی با این کشور است.

وزارت امور خارجه کرهش//مالی دیروز بر اس//اس گزارش خبرگزاری کرهشمالی با صدور بیانیهای موضع جدید دولت پیونگ یانگ در برابر آمریکا را اعالم کرد.

این وزارتخانه ضمن محکوم کردن حضور نظامی آمریکا در منطقه اعالم کرد که تحرکات جدید نش//اندهنده برنامه گس//ترده و بیپروای این کشور برای حمله پیشدستانه به کرهشمالی است.

در این بیانیه همچنین با ابراز نگرانی از این حضور، تاکید شده که استقرار تجهیزات و کشتیهای جنگی آمریکا برای اش//غال کرهش//مالی، به مرحله خطرناک و نگرانکنندهای رسیده است.

کرهش//مالی در عین حال اعالم ک//رد که آماده هر گونه رویارویی و واکنش به ش//رایط جنگی است که آمریکا مایل به انجام آن باشد اما یادآور شد که کاخ سفید مسوول تبعات ناگوار و تلخ ناشی از بروز جنگ خواهد بود.

نیروی دریایی آمریکا پیش//تر در بیانیهای اعالم کرده بود که تهدیدها مبنی بر پرتاب موشکهای بالستیک کرهشمالی و احتماال یک آزمایش تسلیحاتی دیگر برطرف نشده است و به همین سبب واشنگتن قوایش را در منطقه شبه جزیره کره تقویت میکند.

بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند که سیاستهای آمریکا در مقابل کرهش//مالی با ناکامی همراه شده است زیرا هر چه بر فشارهای آمریکا افزوده شده در مقابل پیونگ یانگ سیاستهای مقاومتی را تشدید کرده است.

آمری//کا در حال حاضر مانوری نظام//ی با متحدش کره جنوبی در اقیانوس آرام برگزار میکند. پیونگ یانگ این مانور را زمینهس//ازی یک حمله علیه خود تلقی میکند. روزنامه سوئیسینویهسورشهسایتونگمینویسدحملهبهکرهشمالی میتواند به دلیل غیرقابل پیشبینی بودن واکنشهای کیم جونگ اون و روشن نبودن قابلیتهای نظامی پیونگ یانگ، ریسک بسیار باالیی داشته باشد؛ بیش از همه برای متحدان آمریکا در ش//رق آسیا. در تفسیر این روزنامه آمده که حتی اگر رژیم کرهش//مالی به سرعت و بدون خسارات زیاد ساقط شود، پیامدهای این ریسک برای آمریکا به خاطر تعهداتش در قبال امنیت کره جنوبی و مناسبات پایدار با چین طوالنی مدت خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.