نابسامانی اقتصادی ترکیه در آستانه رفراندوم سرنوشتساز

Jahan e-Sanat - - News -

اردوغان وعده داده اگر مردم در رفراندوم 27 فروردین شرکت کنند و رای »آری« دهند، وضعیت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت. این در حالی است که اقتصاد ترکیه کمابیش فلج شده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی در صحت وعده و وعید اردوغان مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی این کشور پس از رفراندوم با دیده تردید مینگرند.

شریک بازرگانی و اقتصادی اصلی ترکیه، اتحادیه اروپاست. حدود نیمی از صادرات و واردات ترکیه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت میگیرد اما به نظر میرسد حجم کالن داد و ستد ترکیه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای اردوغان چندان مهم نیست.اردوغان به تازگی مدعی شده است: ما با قارهای- اروپا- سروکار داریم که از هر جنبهای در حال گندیدن اس//ت. و چون آنها خودش//ان هم به این موضوع واقف هستند، میکوشند با دامن زدن به بیگانهستیزی و دشمنی با ترکها و مسلمانان این موضوع را الپوشانی کنند.

اقتصاد ترکیه سال گذشته بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی دولتاینکشور،رشدیبالغبر9/2 درصدداشتهاست.سیرنزولیرشداقتصادی ترکیه کماکان ادامه دارد. در سالجاری احتمال کاهش بیشتر رشد اقتصادی این کشور منتفی نیست.

حال آنکه اردوغان پایه محاس//به نرخ رش//د را تغییر داده است. از آنجا که به خوبی میداند بس//یاری از ش//هروندان ترکیه، بیالن او را بر اساس کارنامه اقتصادیاش میس//نجند. شیوهای که دولت اردوغان برای محاسبه نرخ رشد تعیین کرده، راهکاری اس//ت که به باور کارشناسان مسایل اقتصادی، چندان دقیق و قابلاتکا نیست.

رسانههای طرفدار دولت در ترکیه تصویر بسیار مثبتی از اوضاع اقتصادی این کشورارائهمیدهند.حالآنکهنجیپبقااوغلو،کارشناسمسایلاقتصادیشرکت »جرمنی ترد اینوست« نظری انتقادی نسبت به وضعیت اقتصادی ترکیه دارد.

بر اس//اس ارزیابی او، نرخ بیکاری در ترکیه ظرف سال گذشته، سه درصد افزایشیافتهوحالبهحدود31 درصدرسیدهاست.تورمدرترکیهبالغبر3/11 درصد است. تنها از تابستان سال گذشته تا امروز، واحد پول ترکیه، لیره، یک سوم ارزش خود را از دست داده است.آنکارا به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور مانع از افزایش نرخ بهره بانکی شده است، اما کاهش ارزش پول کشور باعث شده که واردات ترکیه برای کشور گرانتر شوند. افزایش بهای کاالهای وارداتی تنها محدود به کاالهای مصرفی نمیشود. بسیاری از کارخانههای ترکیه برای تولید کاالهای خود وابسته به واردات هستند.

بس//یاری از اینکه بازار صادرات خودروهای س//اخت ترکیه پررونق اس//ت، احس//اس غرور میکنند اما وقتی در نظر بگیریم که حداقل 60 درصد اجزای یک خودرو را کاالهای وارداتی تشکیل میدهند، یعنی محصوالت تکنولوژیکی نظیر موتور، دنده و نظایر اینها که در ترکیه تولید نمیش//وند، آنگاه میتوانیم دریابیم که مشکل کجاست.

از آن گذشته، سیاستهای اردوغان و بهویژه حمالت تروریستی سال گذشته در ترکیه، باعث شده است که بسیاری از گردشگران خارجی و بهویژه توریستهای اروپایی از سفر به ترکیه خودداری کنند. بر اساس گزارشها، صنعت گردشگری در ترکیه آسیب جدی دیده و فرصتهای شغلی بسیاری از شهروندان کشور به مخاطره افتاده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.