مرگ 3 نفر در تیراندازی در مدرسهای ابتدایی در کالیفرنیا

Jahan e-Sanat - - News -

-AFP یک اردوگاه پناهندگان در شمال فرانسه که حدود 1500 نفر را اسکان میداد، در آتشسوزی تخریب شده است. مقامهای فرانسوی میگویند آتشسوزی در جریان درگیری میان پناهندگان کرد و افغان شروع شد.

دستکم01 نفردرحادثهاردوگاهگراندسانتصدمه اند. فرماندار ناحیه نور در شمال فرانسه گفت: چیزی جز تودهای خاکستر باقی نمانده است. محال است که دوباره بشود آلونکها را سر جایشان برگرداند.

یک ماه پیش مقامهای فرانسوی گفتند ممکن است اردوگاه گراند سانت را به دلیل ناآرامیهایی که در آن بروز میکند، ببندند. بسیاری از پناهندگان و مهاجرانی که قصد دارند خود را از دیگر کشورهای اروپایی به بریتانیا برسانند در شهرهای ساحلی شمال فرانسه جمع شدهاند. پس از تخریب اردوگاه جنگل در کاله جمعیت ساکن در اردوگاه گراند سانت بیشتر شده بود. در ماههای گذشته چندین مورد برخورد خشونتآمیز در این اردوگاه گزارش شده بود.

-BBC دو فرد بزرگسال و یک کودک در تیراندازی در کالس درس مدرسهای ابتدایی در جنوب کالیفرنیا کشته شدهاند. مظنون، همسرش که با او متارکه کرده و در این مدرسه معلم بود را به ضرب گلوله کشت و سپس خودکشی کرد.

دو کودک پشت سر این آموزگار ایستاده بودند که زخمی شدند و یکی از آنها بعدا درگذشت. جرود برگوان، رییس پلیس سن برناردینو این حادثه را یک قتل- خودکشی دانست. تیراندازی در ساعت 10:30 به وقت محلی روی داد.

از مرد مسلح به عنوان سدریک اندرسون 53 ساله نام برده شده و گفته شده است که او به عنوان بازدیدکننده وارد مدرسه شد درحالی که سالحش را مخفی کرده بود. به گفته مقامها او سپس در کالسی که همسرش درس میداد و 15 دانش آموز نیازمند کمکهای ویژه در آن تحصیل میکردند آتش گشود. همسر مهاجم و یک دانشآموز 8 ساله به نام جاناتان مارتینز در این تیراندازی به قتل رسیدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.