کاهش امنیت در جهان با آمدن ترامپ

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- بر اساس نظرسنجی تازه منتشر شده اکثر اروپاییها معتقدند که پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییسجمهور آمریکا، جهان به مکانی کمتر امن تبدیل شده است.

براساسایننظرسنجی27 درصدآلمانیها،46 درصدفرانسویها،06 درصدبرزیلیهاو55 درصدانگلیسیهاو25 درصدمردمترکیهمعتقدند با آمدن دونالد ترامپ به عرصه سیاست بین المللی جهان امنیت کمتری را تجربه میکند. این نظرسنجی همچنین نشان میدهد که 49 درصد مردمایتالیاو54 درصدساکنانآمریکانظریمشابهدارند.ایننظرسنجی به صورت آنالین و در میان 7148 پاسخ دهنده در هفت کشور مختلف جهان انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.