افزایشتدابیرحمایتیآمریکاازنیروهایشدرسوریه

Jahan e-Sanat - - News -

یورونی/وز- مقامات آمریکایی میگویند این کش//ور فعالیتهای نظامی خود در سوریه را به منظور افزایش حمایت از نیروهای آمریکایی پس از حمله موشکی اخیر آن به یک پایگاه هوایی در این کشور تعدیل کرده است. این مقامات با اشاره به ضرورت عملیات حمایتی در سوریه از ارائه جزییات دقیق درباره اقداماتی که واشنگتن پس از این حمالت اتخاذ خواهد کرد، خودداری کردند. مسووالن آمریکایی اعالم کردند، ارتش آمریکا برخی تغییرات اندک را در فعالیتهای نظامی در سوریه جهت تقویت حمایت از س//ربازانش در پی حمله موش//کی به پایگاه شعیرات صورت داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.