پایبندیبهمذاکراتژنوبرایحلبحرانسوریه

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- با وجود اظهارات اخیر یکی از مسووالن آمریکا مبنی بر عدم امکان دستیابی به راهحلی سیاسی برای بحران سوریه در سایه بقای اسد در قدرت، سازمان ملل بر پایبندی خود به بیانیه ژنو برای حل این بحران تاکید کرد.سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت: دوست دارم به اهمیت روند مذاکرات مستمر در ژنو که انتقال قدرت بخش مهمی از آن را تشکیل میدهد، اشاره کنم. دوجاریک افزود: موضع ما تغییر نمیکند و این همان جنگی است که باید از طریق سیاسی در ژنو پایان یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.