آمادگیکانادابرایتشدیدتحریمهاعلیهروسیه

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز- نخستوزیر کانادا اعالم کرد کشورش تشدید تحریمها علیه روسیه درباره بحران سوریه را بررسی میکند. جاستین ترودو اعالم کرد رییسجمهور سوریه در آینده این کشور نقشی ندارد. وی همچنین به آمادگی کش//ورش برای اعمال تحریمهای بیشتر علیه روسیه به خاطر مساله روسیه اشاره کرد و گفت: باید برای تحقق صلح و ثبات در سوریه بدون وجود اسد تالش کرد. وی همچنین عنوان کرد: به نظر من روسیه باید خودش آگاه شده یا به وی این آگاهی داده شود که مسوول اقدامات خونین نظام اسد طی هفتههای گذشته در سوریه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.