مشاور رييس سازمان خصوصيسازي اعالم کرد؛ زمان ثبتنام جديد سهام عدالت

Jahan e-Sanat - - News - ديدگاه

مشاور رييس س//ازمان خصوصيسازي با اشاره به ش//روع ثبتنام سري جديد مش//موالن از اواخر سالجاري گفت: افرادي که ثبتنام آنها در دوره قبل تکميل نش//ده در حال حاضر امکان ورود به سامانه س//هام عدالت را ندارند بايد تا زمان فراخوان جديد سازمانخصوصيسازيبرايثبتناممجددکهاحتماال اواخر سالجاري خواهد بود، صبر کنند. به گزارش ميزان، در حالي که موضوع سهام عدالت و دريافت صورتحساب با راهاندازي سامانه سهام عدالت به يکي از دغدغههاي مشموالن در روزهاي اخير مبدل شده کهبرخيازافراديکه01 سالهگذشتهبرايدريافت سهام عدالت نامنويسي کردهاند و برگه و کد پيگيري دارند امکان ورود به سامانه سهام عدالت براي دريافت صورتحساب براي اين افراد وجود ندارد. در اين رابطه و علت مشکل به وجود آمده براي برخي از مشموالن جعفرسبحاني،مشاورسازمانخصوصيسازيگفت: برخيازمشموالنسهامعدالتکهدر01 سالهگذشته اق//دام به ثبتنام کرده ولي ثبتنام خود را از طريق شرکت تعاوني روستايي کامل نکردهاند جز مشموالن بهحسابنميآيندوامکانورودبهسامانهسهامعدالت براي اين افراد وجود ندارد. وي در اين باره افزود: آمار افرادي که ثبتنام شدهاند ولي ثبتنام آنها در شرکت تعاونيروستاييبههرعلتيياکوتاهيشرکتياعدم اطالع مردم تکميل نشده موجود است و در هر شهر يا روستا حدود001نفر به طور ميانگين هستند. مشاور رييس سازمان خصوصيسازي تصريح کرد: اطالعات دقيقيشناسنامهايافراديکهثبتنامآنهادردروهاول سهام عدالت به تکميل نرسيده به طور کامل موجود است ولي در حال حاضر امکان پرداخت سود به اين افراد و ورود به سامانه وجود ندارد و اين مشموالن بايد تافراخوانجديدسازمانخصوصيسازيبرايثبتنام جديد س//هام عدالت صبر کنند. سبحاني در ادامه تاکيد کرد: افرادي که داراي برگه ثبتنام هستند ولي ثبتنام آنها در دروه قبل به تکميل نرسيده در سري جديدي که زمان آن احتماال اواخر سالجاري و پس از ساماندهي سري قبلي مشموالن، صورت ميگيرد. وي با اشاره به اينکه اولويت افرادي که ثبتنام آنها در سامانه سهام عدالت در دروه قبل نهايي نشده گفت: در سري جديد ثبتنام اولويت با افرادي خواهد بود که داراي برگه ثبتنام هستند و اين افراد جز اولين نفرات ليست سري جديد سهام عدالت خواهند بود. شيوهدريافتشمارهحسابمشموالن از س//ويي ديگر، سازمان خصوصيسازي اسامي بانکها و موسسات اعتباري مورد تاييد بانک مرکزي براي دريافت شماره حساب مشموالن سهام عدالت در راستاي واريز سود سال مالي 1395 را اعالم کرد. به گزارش ايسنا، بر اساس اعالم اين سازمان مشموالن سهامعدالتبايدشناسهحساببانکيايران)شبا(خود راازطريقسامانهاينسهامبهسازمانخصوصيسازي جهت دريافت سود سهام عدالت اعالم کنند که بر اين اساس اسامي بانکها و موسسات اعتباري مورد تاييد بانک مرکزي اعالم شد. بر اساس اين گزارش، بانکها و موسسات اعتباري شامل تجارت، رفاه، سپه، صادرات، ملت، ملي، شهر، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزي، مسکن، پست بانک، توسعه تعاون، آينده، گردشگري، سينا، ايران زمين، حکمت ايرانيان، انصار،سامان،کارآفرين،پارسيان،اقتصادنوين،سرمايه، پاسارگاد، قرضالحسنه مهر ايران، دي، ايران و ونزوئال، قرضالحس//نه رسالت، قوامين، خاورميانه، موسسه اعتباري ملل)عس//گريه( و موسسه اعتباري کوثر و موسس//ه اعتباري توسعه از جمله موارد مورد تاييد بانک مرکزي براي اختتاح حساب و دريافت شناسه حساب بانکي ايران )شبا( توسط مشموالن است. بر اين اساس هر يک از مشموالن سهام عدالت که داراي شماره حساب معتبر نزد يکي از بانکها يا موسسات مالي و اعتباري مورد تاييد بانک مرکزي)عضو شبکه شتاببانکي(هستند؛بايدبامراجعهبهشعببانکيا موسسهمزبورياازطريقسايتاينترنتيودستگاههاي خودپرداز )دس//تگاههاي ATM ( و ساير امکانات بانکها نسبت به دريافت شناسه حساب بانکي ايران )شبا( 24 رقمي مربوط به حساب بانکي خود اقدام کنند و اين شناس//ه را به ش//يوهاي که به زودي در همين سامانه توسط سازمان خصوصيسازي اطالع رس//اني خواهد ش//د، به اين سازمان ارائه کنند تا از طريق آن در آيندهاي نزديک س//ود سهام عدالت به حس//اب بانکي هر يک از مشموالن )مطابق شماره شبا اعالم شده( واريز شود. همچنين مشموالن سهام عدالتکهشخصادارايحسابمعتبربانکينيستند، ميبايست با مراجعه به يکي از بانکها يا موسسات مالي و اعتباري نسبت به افتتاح حساب و سپس اخذ شناسهحساببانکيايران)شبا(42 رقميآنحساب اقدام کنند. افزون بر اين؛ هر يک از مشموالن سهام عدالت بايد صرفا شناسه حساب بانکي ايران)شبا( که حساب بانکي مرتبط آن به اسم شخص وي است را در اختيار داشته باشد و امکان اعالم شناسه حساب بانکي ايران)شبا( مربوط به ولي، قيم، وکيل و يا فرد ديگري وجود ندارد. حاشيهخروج7 شرکت اف//زون بر اي//ن رييس کميس//يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه اقدام دولت در خارجکردن هفت شرکت از سبد شرکتهاي سهام عدالت مغاير قانون است، گفت: اين شرکتها پربازده و سود بودهاند و اين اقدام دولت با بند 5 آييننامه توزيع سهام عدالت مغاير است. به گزارش تسنيم، محمدرضا پورابراهيمي با بيان اينکه خروج هفت شرکت از سبد شرکتهاي سهام عدالت مغاير قانون است، گفت: اين شرکتها پربازده و سود بودهاند و ايناقدامدولتبابند5آييننامهتوزيعسهامعدالت مغاير است. وي افزود: دولت در راستاي اين اقدام گفته بود که اين شرکتها ميخواستند به پرداخت س//ود اقدام کنند اما مطالبات مردم تصميمگيري درست در مورد اصل سهام اين شرکت است که پس از 10 سال چرا بايد بهجاي پرداخت سود به مردم برگهاي داده شود بهنام سهام عدالت، معلوم نيست اين برگه چه خاصيت خواهد داش//ت، بايد منتظر ماند و ديد. وي ادامه داد: کميتهاي تخصصي براي بررسي اين مطالبات تشکيل شده و بناست در 15 روز آينده گزارش دولت و مرکز پژوهشها را دريافت کند. اس//تناد ما اين است که دولت به هيچ عنوان حق سلب مالکيت مردم را که معادل 50 درصد از ارزش سهام عدالت است را ندارد. پورابراهيمي افزود: يکي از اين ش//رکتها پااليشگاه اصفهان است که پيشبيني سال قبل اين مجموعه نسبت به سال قبلش 2/5 برابر س//ودآوري داش//ته است. رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گفت: پااليشگاه آبادان جايگزين پااليشگاه اصفهان شده است که براساس بررسيهاي انجامشده نهتنها جزو مجموعههاي کمبازده است بلکه به زياندهي هم رسيده است. وي گفت: مجموعه سبد سهام عدالت نميتواند با مصوب//ه دولت تغييري کند. بايد اين اقدامات سروسامان بگيرد، مجلس هم همه تالش خ//ود را ميکند تا حقي از م//ردم تضييع نگردد. پورابراهيمي ادامه داد: اگر شرکتهاي موجود در سبد سهام عدالت را بهشيوه فعلي اداره کنيم بدون شک ايجاد ناامني و نگراني برايشان فراهم ميآورد و اين نگراني مربوط به اين هفت شرکت نيست و ما معتقديم با گذشت 10 سال از آغاز سهام عدالت مردم خيري ازين موضوع نديدهاند بلکه دو ميليون نف//ر از اين تع//داد از دنيا رفته و از س//هام عدالت بينصيب ماندهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.