ريزش بورسهاي جهان از غرب تا شرق

Jahan e-Sanat - - News -

بازارهاي س//هام آس//يايي روز سهشنبه که تنشهاي ژئوپليتيکي در خاورميان//ه و ش//بهجزيره کره ب//ه ابهام//ات پيرام//ون انتخابات فرانسه اضافه شد و ريسکگريزي س//رمايهگذاران را افزايش داد، با کاهش روبهرو ش//دند. به گزارش ايس//نا، حت//ي نفت ک//ه پيش از اي//ن به دليل نگرانيها نس//بت به احتم//ال مختل ش//دن عرضه در پي حمله موش//کي هفته گذشته آمريکا به س//وريه و توقف فعاليت بزرگتري//ن مي//دان نفت//ي ليبي صعود کرده بود، روند حرکتش را تغيير داد و از صعود بازماند. انتظار ميرود بازارهاي سهام اروپايي هم ش//روع ضعيفي داش//ته باشند و شاخصهاي س//هام انگلي//س، کک فرانس//ه و دک//س آلمان به کاهش متمايل هس//تند. شاخص سهام اماسسيآي آسيااقيانوسيه جز ژاپن 0/3 درصد افت کرد. ريس//کهاي ژئوپليتيکي در شرايطي تشديد ميشود که اقتصاد جهاني بهبود مس//تمري داش//ته و به رش//د آس//ياي اقتصادمحور ني//روي تازهاي بخش//يده اس//ت. ش//اخص نيکي توکيو تحت تاثير ضعيف شدن ارزش ين، 0/3 درصد افت کرد. س//هام توش//يبا با افت 2/7 درص//دي، يکي از بزرگترين کاهشها را داش//ت. س//هام چين 0/4 درص//د و س//هام هنگکنگ 0/9 درصد عقبنشيني کرد. سهام کره جنوبي و تايوان هم به س//طح پايينت//ري کاهش پي//دا کردند. سهام استراليا پس از گزارشي که نشان داد وضعيت کسبوکار بهبود قابل توجهي پيدا کرده اس//ت، با معکوس کردن روند کاهشي، 0/3 درصد صعود کرد. نرخ برابري دالر استراليا در برابر دالر آمريکا ثابت و 0/7501 دالر بود. شاخصهاي س//هام آمري//کا در معام//الت روز دوش//نبه وال استريت که به دليل نگرانيها نس//بت ب//ه گزارشهاي درآمدهاي س//ه ماهه ش//رکتها متالط//م ب//ود، تغيي//ر چندان//ي نداشتند. اضطراب سرمايهگذاران باعث ش//د بازده اوراق خزانه 10 س//اله آمريکا ب//ه 2/2427 درصد کاهش پيدا کند. س//رمايهگذاران پس از حمله موشکي هفته گذشته آمريکا به س//وريه، نگران احتمال اقدام نظامي اين کش//ور عليه کره شمالي هستند. چين و کرهجنوبي موافق//ت کردهاند در صورت انجام آزمايشهاي موش//کي بالس//تيک بيشتر، تحريمها عليه کره شمالي را تش//ديد کنند. در فرانس//ه هم نظرس//نجيهاي چند هفته اخير نش//ان ميدهد امانوئل ماکرون و م//اري لوپن، در نخس//تين دور از انتخاب//ات در 23 آوريل، پيش//تاز هس//تند. برنامه لوپن براي خروج از يورو و برگزاري همهپرسي براي خ//روج از عضوي//ت اتحاديه اروپا، بس//ياري از س//رمايهگذاران را به وحش//ت انداخته است. يورو 0/1 درصد کاهش يافت و به 1/0587 دالر رس//يد. دالر در برابر ين ژاپن 0/3 درصد افت کرد و 110/65 ين معامله شد. ش//اخص دالر آمريکا ک//ه اين ارز را در برابر س//بدي از ارزه//اي ب//زرگ دنب//ال ميکند، ثابت بود و در 101/03 واحد قرار گرفت. بر اس//اس گزارش رويترز، جانت يلن، ريي//س بانک مرکزي آمري//کا روز دوش//نبه اعالم کرد اي//ن بانک براي حمايت از رش//د اشتغال و تورم قصد دارد نرخهاي به//ره را به تدري//ج افزايش دهد. نفت خام به دلي//ل افزايش توليد نفت آمريکا که نگرانيها نس//بت به مازاد عرضه جهاني را تش//ديد کرده است، از باالترين قيمت پنج هفته اخير که اوايل معامالت ثبت ش//ده بود، عقبنشيني کرد. نفت خام آمريکا با 14 س//نت کاهش، 52/95 دالر در هر بش//که معامله ش//د در حالي که نفت برنت با 10 سنت کاهش، 55/89 دالر در هر بش//که بود. آشفتگي بازار جهان و ضع//ف دالر از قيمت طال حمايت کرد و هر اونس اين فلز ارزشمند، 0/2 درص//د افزاي//ش ياف//ت و به 1256/50 دالر رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.