5

Jahan e-Sanat - - News -

در جريان معامالت روز دوشنبه قبل از تعطيلي روز سه شنبه به دليل ميالد حضرت علي)ع(، شاخص بورس با رشد 247 واحدي در 78 هزار و 108 واحد به تثبيت رسيد. به گزارش ملتبازار، روند معامالت روز دوشنبه بازار سهام نسبت به روزهاي قبل پررونقتر بود و حجم و ارزش معامالت به ميزان قابل توجهي افزايش داشت. اگرچه در دقايق پاياني نشانههايي از افزايش عرضه در روند دادوستدها مشاهده شد اما در نهايت شاخص بورس با رشد قابل توجهي به کار خود خاتمه داد تا ضمن صعود به کانال 78 هزار واحد، براي يازدهمين روز متوالي روند رو به رشد خود را حفظ کند. از سويي ديگر با افزايش تنشهاي سياسي بازار که عمدتا پيرامون مسايل انتخاباتي است برخي سهامداران ريسکگريز تصميم به خروج از بازار گرفتند که طبيعتا بر روند دادوستدها تاثير گذار خواهد بود. در اين شرايط نقش سهامداران حقوقي در حفظ تعادل در بازار سهام تاثيرگذار خواهد بود. در جريان معامالت روز دوشنبه روند دادوستدها پررونق دنبال شد به طوري که از ميان 459 نماد فعال در دو بازار معامالتي بورس و فرابورس682 نماددرقيمتهايمثبتو051 نماددرقيمتهايمنفي و 23 نماد بدون تغيير نسبت به روز قبل به کار خود خاتمه دادند. به اين ترتيب در پايان معامالت روز دوشنبه در حالي که نمادهاي »خساپا، رانفور و پارسان« با رشد ‪32 83،‬ و 31 واحدي بيشترين تاثير مثبت و در مقابل نمادهاي »فوالد و کگل« با افت 30 و 25 واحدي بيشترين تاثير منفي را بر شاخص داشتند اين متغير با رشد 247 واحدي و در 78 هزار و 108 واحد به تثبيت رسيد. شاخص کل هم وزن نيز با رشد 172 واحدي در محدوده 16 هزار و 874 واحد قرار گرفت. همچنين ارزش روز بازار سهام شرکتهاي بورسي نيز به 326 هزار و 75 واحد رسيد. بنابر اين گزارش در پايان معامالت روز دوشنبه يک ميليارد و 689 ميليون برگه سهم و حق تقدم به ارزش 318 ميليارد تومان در 108 هزار و 551 دفعه بين سهامداران دادوستد شد که »خساپا« با دادوستد 115 ميليون برگه به ارزش 15 ميليارد تومان بيشترين حجم و ارزش معامالت را از آن خود کرد. توقف نمادهاي »خکاوه و خفنر« در کنار بازگشايي نماد »ثاباد« از مهمترين رويدادهاي بازار سهام بود. فرابورس همچنين روند معامالت روز دوشنبه فرابورس نيز همانند بورس پررونق بودودرحاليکهنمادهاي»دماوند،مارون،بمپنا،شاوانوسمگا«بيشترين تاثير را بر شاخص داشتند اين متغير با رشد 9 واحدي مواجه شد و در 899 واحد به تثبيت رسيد. ارزش معامالت فرابورس نيز به 56 هزار و 47 ميليارد تومان رسيد. به اين ترتيب در پايان معامالت روز دوشنبه 497 ميليون س//هم و اوراق بهادار به ارزش 324 ميليارد تومان در 39 هزار و 137 دفعه بين سهامداران دادوستد شد که »غشهداب« با دادوستد8/51 ميليون سهم بيشترين حجم معامالت و »شتوکا« با ارزش 5/3 ميليارد تومان بيشترين ارزش معامالت را از آن خود کردند. خودروييها روند معامالت روز دوش//نبه نمادهاي زيرمجموع//ه گروه خودرو در دقايق ابتدايي با افزايش تقاضا همراه شد اما در ادامه شاهد افزايش نسبي عرضهها در ميان نمادهاي زيرمجموعه اين گروه بوديم. در همين حال شدت عرضهها در ميان قطعهسازيها نسبت به ساير صنايع تا حدودي بيشتربود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.