تاييد شکاف بين بانک مرکزي و سازمان بورس

Jahan e-Sanat - - News - آمار

ساختارس//ازي و تمهي//دات الزم در مورد محتواي//ي که بايد در مورد ابزارهاي مالي شناسايي شود در حال انجام اس//ت. عليرضا زارعي، معاون مالي بانک سرمايه در گفتوگو با ايلنا، در مورد آخرين وضعيت گزارشگري مالي بانک س//رمايه براساس IFRS اظهار داشت: گزارشگري مالي بانک سرمايه براي سال 94 بر اساس فرمتي ک//ه بانک مرکزي که ابالغ کرد، ارائه ش//د. وي اف//زود: صورته//اي مالي ما ضع//ف جدي ندارد ام//ا در مورد س//ال 95 صورتهاي ماليمان بايد براساس اس//تانداردهاي بينالمللي IFRS ب//ه مفه//وم دقي//ق خود که س//ازمان ب//ورس آن را اب//الغ کرده، ص//ورت گي//رد ک//ه در اي//ن زمينه هماکن//ون در ح//ال ساختارس//ازي در بانک هس//تيم. معاون مالي بانک سرمايه تصريح کرد: ساختارسازي و تمهيدات الزم در مورد محتوايي که بايد در مورد ابزارهاي مالي شناسايي شود در حال انجام است. وي گفت: در کانون بانکها به دليل اين ابهامات و تعارضها در مورد IFRS به پيشنهاد ما کارگروهي تشکيل و طي چهار ماه گذشته جلسات منظمي در اين زمينه برگزار ش//د و مسايل و مشکالت در حال حل شدن اس//ت. زارعي ادامه داد: در اين زمينه با نهادهاي مرتبط مانند س//ازمان حسابرس//ي، بورس اوراق بهادار تهران و بانک مرکزي نيز مکاتبات الزم انجام و ابهامات مطرح شده و بازخوردها نيز گرفته شدهاند. وي اف//زود: تمام بانکهاي خصوصي به صورت هماهنگ خودشان را بايد با اي//ن اس//تانداردها تطبيق دهند. زارعي تصريح کرد: شکافي بين بانک مرکزي و سازمان بورس اوراق بهادار در مورد گزارش//گري وج//ود دارد و هر کدام سعي دارند منويات خود را القا کنند. وي افزود: منتظر هس//تيم ببينيم اين دو نهاد چگونه با يکديگر کنار ميآيند و بايد ديد براي سال 95 صورتهاي مالي بايد بر مبناي IFRS و استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي باش//د يا مطابق با همان فرمت بانک مرکزي مجددا بايد گزارش شبه IFRS را به بورس ارائه دهيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.