صدور 18 کد خارجي در بورس

Jahan e-Sanat - - News - بينالملل

مدير عامل شرکت سپردهگذاري مرک//زي اوراق بهادار و تس//ويه وجوه )س//مات( از صدور 18 کد س//هامدار خارج//ي جدي//د در اس//فند ماه 95 خبر داد. به گزارش س//نا، محمدرضا محس//ني از صدور 18 کد س//هامدار خارجي جديد در اس//فندماه پارسال خب//ر داد و گف//ت: هفت س//هامدار حقيقي از انگليس، س//وئد، سوييس، لبنان، ع//راق و افغانس//تان )دو نفر( ماه قبل با پشت سر گذاشتن مراحل قانون//ي، کد معامالت//ي فعاليت خود را دريافت کردند. مديرعامل ش//رکت س//پردهگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه )س//مات( اظهار داشت: 11 س//رمايهگذار حقوقي خارجي از کش//ورهاي امارات 3) شرکت(، چين )دو شرکت(، ترکيه، گرجستان، جزاير کيمن، قب//رس، کانادا و افغانس//تان اسفندماه گذشته کد سهامداري خود را از شرکت سپردهگذاري مرکزي اخذ کردند تا تعداد سرمايهگذاران حقوقي خارجي فعال در بازار سرمايه ايران به عدد 71 برسد. اين گزارش ميافزايد نخستين کد س//هامدار خارجي بازار سرمايه ايران را آبانماه سال 73 يک شرکت آلماني دريافت کرد و تاکنون 820 کد سهامدار خارجي در اين بازار صادر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.