خودروسازاندرخواستافزايشقيمتندادهاند

Jahan e-Sanat - - News - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ

آمارهاي مربوط به س//ال 95 حكاي//ت از آن دارد ك//ه ميزان تولي//د س//نگآهن در 11 ماهه س//ال گذش//ته به بي//ش از 30 ميليون و 400 هزار تن رس//يد كه در مقايس//ه با دوره مشابه در سال 94 افزايش هفت درصدي را نشان ميدهد.

س//نگآهن تولي//دي در 11 ماهه 94 اف//زون بر 28 ميليون و 404 هزار تن ثبت شده بود و عملكرد بهمنماه پارسال رقم دو ميليون و 659 هزارتن را نش//ان داد ك//ه در مقايس//ه ب//ا ديماه 95 كه رق//م دو ميليون و 784 ه//زار تن بود، افت 4/5 درصد را ثبت كرد.

س//نگآهن توليدي در سال 94 در مجم//وع ب//ه 30 ميليون و 435 ه//زار ت//ن رس//يد و در مقايس//ه با عملكرد 34 ميليون و 163 ه//زار تني س//ال 1393 كاهش 10/7 درصدي را نش//ان ميده//د، در عين ح//ال ميزان س//نگآهن توليدي در سال 92 نيز رقم 33 ميليون و 746 هزار تن اعالم شده بود.

اس//فندماه 94 نيز بيش از دو ميليون و 23 هزار تن سنگآهن توليد شد كه نسبت به بهمن 94 كه بيش از رقم دو ميليون و 497 هزار تن بود، كاهش 19 درصدي را ثبت كرد.

ميزان ذخاير شناس//ايي شده سنگآهن كشور 5/1 ميليارد تن اعالم شده كه از اين رقم 3/5 تا 3/7 ميليارد تن ذخيره قطعي و بقيه احتمالي است.

همچنين سهم بخشخصوصي از مجم//وع توليد س//نگآهن در س//ال 94 بالغ بر پنج ميليون تن برآورد شده بود. در حالي كه برپايه آمارهاي اعالم شده از سوي انجمن توليدكنن//دگان و صادركنندگان سنگآهن ايران در نيمه نخست يكي از كارگران مجموعه كه هويت وي نيز موهوم است گرفته ميشود و هيچ پيگيري از مديران و مسوولين هلدينگ صورت نميپذيرد درحالي كه مطابق موارد فوقالذكر پرسنل فني با تمام قوا در حال اورهال كردن ماشينآالت هستند.

ضمنا اشاره به صحبتهاي فرد مجهولالهويه ديگري به عنوان عضو سابق انجمن شوينده و بهداشتي با محتواي تعطيل//ي قريبالوقوع ساير كارخانهها هم عالوه بر تاييد بياطالعي نامبرده، كامال مغاير با برنامههاي سال )اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال( بوده و جاي تامل دارد درحال//ي ك//ه وزارتخانههاي مس//وول و كليه نهادهاي مربوطه خالف اين موارد را تاييد ميكنند. همينطور با توجه به صحبتهاي يكي از اعضاي هياتمديره كانون شوراهاي اسالمي كار تهران، عنوان ش//ده كه كاالهاي اين شركت با توج//ه به مش//كالت از 500 قلم به 10 قلم كاه//ش يافته كه اين مطل//ب واه//ي از نظر م//ا نيازي ب//ه تكذي//ب ن//دارد و مراجعه به ه//ر فروش//گاه كوچ//ك و بزرگي از دورافتادهتري//ن نقاط كش//ور تا بزرگتري//ن مراكز نش//اندهنده حج//م محص//والت تولي//دي داروگر ميباشد.

در پايان، وظيفه خود ميدانيم از ش//ما و ساير رسانههاي محترم بخواهيم ضمن اطمينان از صحت مناب//ع خبري كه به آنها اس//تناد مينماييد، با توجه به قرار گرفتن در س//ال )اقتصاد مقاومتي، توليد و اش//تغال( دق//ت كنيد به عرصه توليد و اش//تغال كه از مهمترين وظايف واحدهاي صنعتي از جمله هلدينگ داروگر آسيب نرسد. س//ال 95 از مجموع 190 معدن سنگآهن كشور حدود 80 تا 90 معدن به دليل مشكالت مختلف تعطيل شد.

در اي//ن ميان ج//دول آماري وزارت صنع//ت، معدن و تجارت در زمين//ه عملكرد 11 ماهه 95 نشان داد كه در اين مدت بيش از يك ميلي//ون و 120 هزار تن زغالس//نگ تولي//د ش//د كه در مقايس//ه با افزون بر يك ميليون و 10 ه//زار ت//ن در م//دت 11 ماهه 94 رشد 10/9 درصدي را نشان ميدهد.

تس/نيم- به گفت//ه رييس ش//وراي رقابت در س//ال جديد هنوز خودروسازان درخواس//تي براي افزايش قيمت به شوراي رقابت ارسال نكردهاند كه اميدواريم با توجه به شرايط بازار درخواست افزايش قيمت نداشته باشند.

رضا شيوا با اشاره به اينكه در حال حاضر قيمت كارخانه شركتهاي خودروس//ازي تغييري نكرده اس//ت، گفت: افزايش توليد ربطي به بازار انحصاري خودرو ندارد و بازار خودرو همچنان انحصاري است.

وي با بيان اينكه شوراي رقابت از بانك مركزي درخواست كرده نرخ تورم بخشي را محاسبه و آن را به شورا اعالم كند، افزود: كارشناسان شورا در بح//ث كيفيت خودرو هم ورود پيدا كرده و به زودي نتايج آن اعالم ميشود. رييس شوراي رقابت ضمن انتقاد به اينكه برخي ميگويند چون توليد خودرو افزايش يافته ديگر بازار انحصاري نيست، تصريح كرد: افزايش توليد ربطي به بازار انحصاري خودرو ندارد به نحوي كه هر زمان تعداد توليدكنندگان بازار افزايش پيدا كرد و سهم آنها هم تا حدودي برابر باشد در اين حالت بازار انحصاري نيست. وي اضافه كرد: اگر دوستان ميگويند تعداد توليدكنندگان افزايش پيدا كرده استدالل خود را به شورا ارائه كنند تا ما آنها را بررسي كنيم. در حال حاضر مرجع تصميم گيري در مورد وضعيت انحصاري بودن بازار خودرو شوراي رقابت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.