رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران تاكيد كرد؛ ﺗﻜذﻳبﺗﻌطيليﺩﺍﺭﻭﮔﺮ

Jahan e-Sanat - - News -

جوابيههلدينگداروگر در حالي كه اظهارات متعددي در مورد تعديل نيرو و تعطيلي كارخانه قديم//ي و پ//رآوازه داروگر مطرح شده بود، رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: داروگر برند قديمي كشور در توليد محصوالت بهداشتي است و نه تنها تعطيل نشده بلكه توليد آن افزايش نيز داشته است.به گفته اين مقام مسوول، داروگر روال عادي توليد خ//ود را طي ميكند و در فرصت تعطيليه//اي فروردينماه برنامه بهسازي و نوسازي خود را سپري كرده تا بتواند با توان بيشتري در چرخه تولي//د محصوالت مطلوب گام بردارد.

با توج//ه به اخب//ار و اظهارات متناقض در مورد ادامه فعاليت اين كارخانه، هلدينگ داروگر نس//بت به اين موضوع واكنش نشان داد و تعطيلي اين كارخانه را تكذيب و جوابيهای منتشر كرد.

در بخش//ی از جوابي//ه آم//ده اس//ت كه اي//ن مجموعه ش//امل كارخانههاي ش//وينده، بهداشتي و آرايش//ي كف، توليپرس، توليد دارو، روغننباتي جهان ش//يريني شكالت كيوان و 12 واحد توليدي بزرگ ك//ه زيرمجموعه هلدينگ ميباش//د در م//ورد خب//ر مربوط به زيرمجموعهه//اي خود، ضمن تكذيب كليه موارد، اعالم ميدارد چطور ممكن است مجموعهاي كه بيش از 60 درصد بازار ش//وينده آرايشي بهداشتي را تامين ميكند تعطيل ش//ود؟ با توج//ه به اينكه كليه كارخانجات در سال حداقل يك ماه اورهال دارند.آيا اين ممكن است كه خط توليد پودر لباسشويي ما كه روزانه هزار تن پودر ش//وما و دري//ا و كف را تولي//د ميكند، اورهال نش//ود؟ يا دستگاه شامپو تخممرغي ما كه در سراس//ر دنيا ش//ناخته ش//ده و روزانه بيش از 100 تن توليد ميش//ود نيازي به تعميرات س//االنه ندارد؟ با عنايت به اينكه هدلينگ داروگر با توجه به سهم بازار و قيمتهاي مناسب، تنظيمكننده قيم//ت محصوالت ش//وينده و بهداشتي كشور است، سعي شده با حداقل تعطيلي بعد از نوروز امكان ازسرگيري توليد را داشته باشيم.البته براي جلوگيري از آسيب ديدن مصرفكنندهها به دليل كمبود احتمالي محصوالت، پي//ش از تعطيالت، ش//يفتهاي كاري را دو براب//ر كرديم تا با باال بردن موج//ودي انباره//ا بتوانيم در اي//ام تعمي//رات، نياز ب//ازار را تامين كنيم. مثال در اسفندماه به جاي تولي//د روزانه 500 تن مايع ظرفش//ويي ري//كا و جام 900 تن تولي//د كرديم ت//ا در فروردينماه با ش//وك كمبود مايع ظرفشويي مواج//ه نش//ويم.مجموعهها و اش//خاصي كه تحم//ل اين حجم توليد باكيفيت و قيمت مناسب را ندارند، با شايعات بياساس سعي در تخريب جايگاه ما داش//تند كه به لطف خداوند متعال اين مسايل باعث ايجاد اشكال در كار ما نشد و به كليه پرسنل و مصرفكنندگان عزيز اعالم ميكنيم امسال تعداد محص//والت ب//ه باالي ه//زار قلم افزايش خواهد يافت.

ضمنا در خبر مربوطه عنوان شده كه به جز نگهبان كسي در كارخانه حض//ور ندارد. جاي بس//ي تعجب دارد كه استعالم چنين امر مهمي كه ب//ه آبروي يك//ي از بزرگترين مجموعههاي صنعتي مربوط است از

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.