افتتاح پيشرفتهترين كارخانه زغالشويي در البرز مركزي

Jahan e-Sanat - - News -

جهانصنعت-پروژهساختكارخانه زغالشويي005 هزارتنيسوادكوهكهاز اوايلسال39 شروعشدهبود،سرانجامبه پايانرسيدوديروزباحضوررييسجمهور افتتاحشد.برهميناساسرييسسازمان توسعهونوسازيمعادنوصنايعمعدنيدر مراسمافتتاحكارخانهزغالشوييشهرستان س//وادكوه، افتتاح اين كارخانه را يكي از برنامههاي توسعه براي اين شهرستان برشمرد و با اشاره به ظرفيت زغالسنگ منطقه گفت: شروع س//اخت كارخانه در اوايل س//ال 93 يوده و در اواخر سال گذشته، فعاليت آزمايشي خود را آغاز و امروزنيزبهطوركاملافتتاحشد.

مهدي كرباس//يان با اشاره به اينكه كارخانه زغالشويي با علم روز ايجاد شده اس//ت، هزينه ساخت آن را هفت و نيم ميليون يورو برش//مرد و اف//زود: هفتاد درصد ماشينآالت كارخانه توليد ايران بودهو03 درصدديگرازبهترينبرندهاي خارجياست.

كرباسيان با بيان اينكه اين كارخانه از نظرزيستمحيطيبسياردقيقطراحي شده،باطلهاينكارخانهرانسبتبهديگر كارخانههايزغالشويي71 درصدكمتر برشمرد و افزود: اين كارخانه با سيستم مصرف آب در گردش، اتالف انرژي ندارد. ويظرفي//تاينكارخانهرا53 هزارتن زغالبرشمردوافزود:005 تنزغالخام وارد اين كارخانه شده و سپس محصول به كارخانه كك سازي داده ميشود و در زنجيرهفوالدقرارميگيرد.

كرباس//يان با اش//اره به وجود 140 ميليون تن ظرفيت زغالسنگ استان مازندرانافزود:باآغازاكتشافهايجديد، 20 ميليونتندرسال59 بهزغالسنگ قطعياستاناضافهشدهو06 ميليونتن ديگررانيزپيشبينيميكنيم.

وي در رابطه با ميزان اش//تغالزايي اين كارخانه گفت: اين كارخانه در مكان كارخان//هاي قديمي كه از م//دار خارج شده، ساخته شد و بدون كاهش اشتغال توانستيمپرسنلراجابهجاكنيم.

كرباس//يان همچنين از برنامهريزي ب//راي بهرهبرداري از باطلههايي كه طي 40 س//ال گذشته جمع ش//ده و مقدار آن نيز بسيار زياد است، خبر داد و افزود: تاكنونخوشبختانهتعداديشركتايراني و خارجي در اين مناقصه شركت كردهاند و اميدواريم در آينده كارخانه قديمي با قراردادجديدهمايجاداشتغالكندوهم بهمحيطزيستكمكشود.

ويبااشارهبهاينكهكارخانهككسازي نيز در دستور كار ما قرار دارد، گفت: اگر محيطزيست مجوز كامل دهد، ساخت اين كارخانه نيز شروع خواهد شد و و قائم مقاممحيطزيستباتيمهمراهدرچندماه گذشتهبازديديازمنطقهداشتهاندوتوافق شده تا يك مشاور بينالمللي اطالعات را دوباره مرور و نظر نهايي را اعالم كند.

اينمقاممسوولابرازاميدواريكردكه ظرفدوماهآيندهبهتفاهمبرسندوطبق ضوابطدقيقسازمانمحيطزيستانجام شود.كرباسياندررابطهبامعادنكردآباد، گليرانوگلندرودنيزگفت:عملياتمعدن گليران در حال شروع است و در رابطه با اين معادن با سازمان جنگلها و معادن در حال رايزني هس//تيم و اگر مسووالن استان به ما كمك كنند بودجه كاملي را در سازمان و شركت تهيه كردهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.