فعاليتهاي ويژه براي توليد و اشتغال

Jahan e-Sanat - - News -

در جهت شتاب بخشيدن به توليد و اشتغال كشور، رييسجمهور پيرو بخش//نامهاي به تمام دس//تگاهها در نامه جداگانهاي به وزير صنع//ت، معدن و تجارت، فعاليتهاي ويژه داراي اولويت و مدنظر خود را نيز در حوزه وظايف اين وزارتخانه به وي ابالغ كرد.

اين ابالغيه در جهت اجراي شايسته، همهجانبه و جهادي منويات مقام معظم رهبري )مدظلهالعالي( در سال »اقتصاد مقاومتي، توليد و اش//تغال« و در ادامه اقداماتي كه تاكنون در حوزه ماموريتهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تحقق سياس//تهاي كلي اقتصاد مقاومتي انجامشده، صادر شده است.

بخش//ي از مت//ن نامه حس//ن روحاني خطاب ب//ه وزير صنعت، معدن و تجارت به اين ش//رح اس//ت: پيرو ابالغ بخش//نامه شماره 4243 مورخ 20 فروردين 1396 موضوع ارائه برنامهها و بستههاي اجرايي پيش//نهادي آن وزارت براي تداوم و ارتقاي كمي و كيفي فعاليتهاي مرتبط با س//ال »اقتصاد مقاومتي، توليد و اش//تغال«، بدينوس//يله فعاليتهاي وي//ژه داراي اولويت و مدنظر اينجانب در حوزه وظايف آن وزارت را به شرح زير ابالغ مينمايد.

الزم اس//ت تدوي//ن برنامه اجرايي اي//ن فعاليتها با اولويت در دس//تور كار ق//رار گيرد و نتيج//ه را در زمانهاي تعيينش//ده به اينجانب ارائه فرماييد.

-1 ب//ا توجه به نقش س//رمايهگذاري و توليد صادراتمحور در توس//عه اقتصادي و ايجاد مشاغل جديد در مقياس بزرگ باالخص براي فارغالتحصيالن جوان و همچنين ضرورت پيوستن به زنجيره توليد جهاني، برنامه اجرايي مربوط به تحقق اين موارد را با همكاري وزير محترم امور خارجه و وزراي ذيربط حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ اين ابالغ.

-2 برنامه ايجاد دگرگوني در نظام توزيع و واسطهگري با هدف بهرهگي//ري حداكث//ر از فعاليتهاي دانشبنيان ب//ه ويژه فناوري اطالع//ات با همكاري وزير محت//رم ارتباطات و فناوري اطالعات و معاون محترم علمي و فناوري رييسجمهور، ظرف مدت س//ه ماه از تاريخ اين ابالغ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.