امضايتفاهمنامهتامينماليبينايرانوآلمان

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- يادداشت تفاهم بنياد بانكهاي پسانداز آلمان با ايران در راستاي كمك به توسعه و گسترش تامين مالي بنگاههاي كوچك، متوسط و خرد از طريق نهادهاي مالي ايران و به منظور تحكيم و تقويت روابط و مناسبات دوستانه و توسعه همكاريهاي دوجانبه و تبادل تجربيات مثبت در زمينه تامينمالياينبنگاههاامضاشد.

در اين پروژه همكاري، برگزاري كارگاههاي آموزشي، سمينارها، آموزش مديريت كاركنان بانكها، موسس//ات مالي، ارائه مشاوره در زمينه رويهها، فرآيندهاي كسب و كار و مديريت شبكه شغلي و نگاشت نظام تامين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط و توسعه سياستهاي تامين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط مدنظر است. در همين راستا معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير كار در مراسم امضاي اين يادداشت تفاهم تصريح كرد: از سال گذشته برنامههاي فراگير و جديدي در حوزه اشتغال آغاز شده كه امسال در چارچوب رويكرد توليد و اشتغال فرصت خوبي فراهم شده و در جلسات هيات دولت نيز به تصويب رسيد. عيسي منصوري افزود: يكي از مولفههاي توسعه اشتغال ايجاد نظامات مالي و كسب و كارهاي هدف مورد نظر تامين مالي در كش//ور است كه ضرورت دارد به روشهاي جديد مجهز شود كه يكي از اين روشها ايجاد ارتباط با ساير كشورها در اين حوزه بود. معاون وزير كار ادامه داد: در همين راستا يكي از نقاط تامين مالي در سال گذشته بنياد بانكهاي آلمان بود كه دورههايي آموزشي در اين خصوص برگزار كرديم و در نظر داريم برنامههايي نيز براي آموزش همكاران و منابع انساني مربوطه در ايران و آلمان برگزار كنيم. وي همچنين بيان كرد: برنامه ويژه اشتغال نيز درسال69 داريمكهنشستهايمديريتيوكارشناسيآنبرگزارشدهكه پس از تصويب نهايي در دولت اعالم ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.