پدران و فرزندان سینمایی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- ساندرین کیبرلن بازیگر فرانسوی در راس هیات داوران جایزه دوربین طالی جشنواره کن در سال 2017 قرار گرفت.

این بازیگر فرانسوی به همراه سایر اعضای هیات داوران جایزه دوربین طالی کن، مسوولیت انتخاب بهترین فیلم اول جشنواره را از میان آثار بخش مسابقه اصلی، دو هفته کارگردانان و هفته منتقدان خواهند داشت. ساندرین کیبرلن در طول 25 سال فعالیت هنری خود در نزدیک به 40 فیلم نقشآفرینی کرده و نقش غیرقابل انکاری در صحنه سینمای فرانسه داشته است.

پس از چهرههایی چون ویم وندرس، تیم راث، عباس کیارس//تمی و اخیر آنیس واردا و سابین آزما، حاال ساندرین کبرلین و سایر اعضای هیات داوران باید برنده بهترین فیلم اول جشنواره کن را در مراسم اختتامیه در تاریخ 28 می اعالم کنند.

ازسال8791 تاکنونجایزهدوربینطالییجشنوارهکنبهفیلمهایی چون »عجیبتر از بهشت« (1984) ساخته جیم جارموش، »سوزاکو« س//اخته نائومی کاواس//ه ،(1997) »بادکنک س//فید« (1995) ساخته جعف//ر پناهی و »جانوران حیات وحش جن//وب« (2012) از بن زیتلن رسیده است.

س//ال گذش//ته هودا بنیامینا با فیلم »الهیان« که در بخش دو هفته کارگردانان حضور داشت جایزه دوربین طالی کن را به خانه برد. هفتادمین جشنواره فیلم کن از تاریخ 17 تا 28 می)82 اردیبهشت تا 7 خرداد( در فرانسه برگزار میشود و امسال پدرو آلمادوار کارگردان مطرح اسپانیایی ریاست هیات داوران بخش رقابتی را بر عهده دارد.

برخی از سینماگران که بازیگران تعداد بیشتری از آنها را شامل میشود، به واسطه حضور پدرش//ان در سینما وارد حرفهشان ش//دهاند که بس//یاری از آنها ب//ا موفقیت در کارش//ان هویت مستقلی پیدا کردهاند. زندهی//اد علی حاتمی، مس//عود کیمیایی، سیروس الوند، سعید سهیلی، زندهیاد رسول مالقلیپ//ور، منوچهر محم//دی، عزتاهلل انتظامی، زندهیاد داود رش//یدی، جهانگیر کوث//ری، علیاکبر ثقفی، کم//ال تبریزی، فرامرز قریبیان، ابراهیم حاتمیکیا، علیرضا داودن//ژاد، مجید مظف//ری، زندهیاد پرویز فنیزاده، اسماعیل محرابی، مهدیهاشمی، جلیل فرجاد و آتیال پسیانی ازجمله پدرانی هستند که فرزندانش//ان در سینما فعال هستند. علیولیالحاتمی نخستین حضور سینمایی لیال حاتمی در نق//ش کودک//ی کمالالمل//ک در فیلم »کمال الملک« به کارگردانی پدرش علی حاتمی بود. پس از آن در س//ال 1370 در فیلم »دلشدگان« که آن هم ساخته پدرش بود، ایفای نقش کرد.

س//ال 1375 ب//رای نخس//تین بار در فیلم//ی ایفای نقش کرد ک//ه کارگردانش پدرش نبود.

)فیل//م »لیال« از داریوش مهرجویی( او نقش زنی نازا را ایفا کرد و برای آن دیپلم افتخار جش//نواره فیلم فجر را گرفت. این بازیگ//ر با حضور در فیلمهای مختلف و با کسب چندین جایزه از جشنوارههای داخلی و خارجی یکی از موفقترین بازیگران ایرانی از لح//اظ تعداد جوایز دریافتی محس//وب میشود. داود و لیلی رشیدی لیلی رشیدی فرزند زندهیاد داود رشیدی و احترام برومند اس//ت. او با نقش کوتاهی در »دلش//دگان« بازیگریاش را آغاز کرد اما س//الهای زیادی گذشت تا با مجموعه »قصههای تا به تا« شناخته شود. این بازیگر که در فیلمهای »نوک برج«، »در به درها« و »مربای شیرین« بازی کرده، بیشتر روی صحنه تئاتر فعالیت دارد. جهانگیروبارانکوثری ب//اران کوث//ری هم ب//ا نقشآفرینی در فیلمهایی که تهیه آنها را پدرش جهانگیر کوثری برعهده داشت، وارد سینما شد. این بازیگر کارش را با فیلم »نرگس« آغاز کرد و در ادامه در »بهترین بابای دنیا«، »روسری آبی«، »بانوی اردیبهش//ت« و »زیر پوست شهر« ساخته مادرش رخشان بنیاعتماد مقابلدوربی//ن رفت و رفته رفته جایگاهی مس//تقل پیدا ک//رد و در آثار فیلمس//ازان دیگری به ایفای نقش پرداخت. مسعودوپوالدکیمیایی مس//عود کیمیایی از فیل//م »تجارت« پسرش، پوالد را وارد سینما کرده است که فعالیتش تا به امروز ادامه دارد.

این بازیگر عالوه بر فیلمهای پدرش در آثار دیگری چون »شمعی در باد«، »صحنه جرم، ورود ممنوع«، »زندگی با چشمان بسته« و »گشت ارشاد« به ایفای نقش پرداخته است و این روزها »گشت2« را روی پرده دارد. حضور این بازیگر در آخرین س//اخته پدرش »قاتل اهلی« با حواشی زیادی همراه شد. سعیدوساعدسهیلی س//اعد س//هیلی فرزند س//عید سهیلی کارش را ب//ا »چارچنگولی« آغاز کرد و با فیلم »گشت ارشاد« معرفی شد که با این فیلم کاندید دریافت س//یمرغ بلورین هم ش//د. این بازیگر هم رفت//ه رفته با حضور در آثار فیلمس//ازان دیگر هویت مستقلی پی//دا کرد و به یکی از پرکارترین بازیگران تبدیل شد. سهیلی برای »چند متر مکعب عشق« تندیس بازیگری جشن سینما را به خود اختصاص داد. سارا سهیلی دیگر فرزند سعید س//هیلی هم در فیلمهای پدرش به ایفای نقش پرداخته است. فرامرزوسامقریبیان س//ام قریبیان فرزند فرامرز قریبیان از نوجوانی با ب//ازی در فیلمهای »گردباد«، »جدال در تاس//وکی«، »ش//کار خاموش« و »ترانزی//ت« وارد س//ینما ش//د و پس از بازگش//تش از آمری//کا در مقاب//ل دوربین فیلمه//ای »الله« و »خط وی//ژه« رفت و اولین تجربه کارگردانیاش با عنوان 361» درجه« را مقابل دوربین برد. داوودنژادها رضا داودن//ژاد فرزند علیرضا داودنژاد با ب//ازی در فیلم »بیپناه« س//اخته پدرش وارد سینما شد و با دومین فیلمش »مصائب شیرین« نامش در میان نامزدهای دریافت س//یمرغ قرار گرفت. در کارنامه این بازیگر هم همکاری ب//ا کارگردانه//ای دیگر به چشم میخورد.

نیک//ی مظفری فرزن//د مجید مظفری، آش//ا محراب//ی فرزند اس//ماعیل محرابی، نوراهاش//می فرزند مهدیهاشمی، مونا و مارال فرجاد فرزندان جلیل فرجاد، المیرا عبدی فرزند اکبر عبدی و س//تاره پسیانی فرزند آتیال پسیانی دیگر بازیگرانی هستند که حرفه پدرشان را برگزیدند.

ماهور الوند فرزند سیروس الوند برخالف دیگران فعالیتش را در سینما با کارگردانی غی//ر از پدرش آغاز ک//رد و با نقش اصلی »دختر« ساخته سیدرضا میرکریمی وارد سینما شد.

در ای//ن فیلم میرکریمی نقش کوتاهی را نی//ز برای دخترش ن//گار میرکریمی در نظر گرفت.

اصغر فرهادی هم در فیلم »جدایی نادر از س//یمین« نقش نوج//وان فیلمش را به دخترش سارینا فرهادی داد و رسول صدر عاملی نیز در فیلم »من ترانه 15 سال دارم« چنین فرصتی را در اختیار پس//رش میالد صدرعاملی گذاشت که بیشتر در کنارش به عنوان دستیار حضور داشته است. عزتاهللومجیدانتظامی اما س//ینماگران دیگری هم هس//تند که فرزاندش//ان حرفهای غیر از بازیگری را انتخاب کردهاند که مطرحترین آنها مجید انتظامی فرزند عزتاهلل انتظامی است.

این آهنگس//از س//اخت موسیقی متن بس//یاری از آثار شاخص سینمای ایران از جمله »آژانس شیش//های«، »بوی پیراهن یوسف«، »بازمانده«، »از کرخه تا راین« و »دوئل« را بر عهده داشته است.

علی تبری//زی فرزند کم//ال تبریزی و کوهی//ار کالری فرزند محمود کالری هم حرف//ه مدیری//ت فیلمب//رداری را انتخاب کردهاند.

زندهی//اد دنیا فنیزاده عروس//کگردان مطرح هم که چندی پیش درگذشت، فرزند مرحوم پرویز فنیزاده بازیگر سینما بود.

عل//ی مالقلیپور فرزند زندهیاد رس//ول مالقلیپ//ور مانند پدرش حرفه کارگردانی را انتخاب ک//رده و فیلم اولش را با عنوان »قندون جهیزیه« ساخت، امیرحسین ثقفی فرزند علیاکبر ثقفی نیز فعالیت کارگردانی پ//درش را در پیش گرفته و فیلم اولش با عنوان »مرگ کس//ب و کار من است« به تهیهکنندگی پدرش موفق به دریافت دیپلم افتخار از جشنواره فجر شد.

یوس//ف حاتمیکی//ا فرزن//د ابراهی//م حاتمیکیا هم فعالیت مستندس//ازی دارد و ب//ه تازگی مجوز س//اخت اولی//ن فیلم سینماییاش را دریافت کرده است.

»هم//ه چیز برای فروش« و »مردی که اسب شد« دیگر ساختههای او هستند.

شاهد احمدلو کارگردان و بازیگر سینما که از نوجوانی بهعنوان بازیگر در س//ینما فعالی//ت دارد، فرزند محمدولی احمدلو از مدیران تدارکات باسابقه سینماست.

حامد محمدی فرزند منوچهر محمدی که »فرش//تهها با هم میآیند« را بهعنوان اولین تجربه کارگردانیاش مقابل دوربین ب//رد پیش از این به عنوان فیلمنامهنویس فیلمهایی چ//ون »طال و مس« و »حوض نقاش//ی« بوده اس//ت. این کارگردان فیلم »اکسیدان« را به تهیهکنندگی پدرش در حال ساخت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.