خانواده اعتراض نکردند!

Jahan e-Sanat - - News -

کیارستمی؛

رییس هیات بدوی سازمان نظام پزشکی آخرین اخبار درباره سرانجام بررسی پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی را اعالم کرد.

ایرج خسرونیا در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین خبرها از میزان تخلفات و ش//کایات تعرفهای در ماههای اخیر، گفت: »خوش//بختانه در ماههای اخیر میزان شکایت مرتبط با مسایل تعرفهای به صورت قابل توجهی کاهش یافته است؛ به طوری که در اکثر شهرستانهای کشور ماهانه هیچ شکایتی نداریم و در تهران هم تعداد شکایات تعرفهای در ماه به چهار تا پنج مورد میرسد.« او با بیان اینکه بیش//ترین شکایت از گروههای پزشکی جراحی زیبایی زنان و ارتوپدی انجام میشود، درباره تخلفات برخی بیمارستانهای خصوصی تهران در صورتحسابهایشان، گفت: »خوشبختانه با مشابه شدن فرمهای کامپیوتری حسابداری بیمارستانها و آشنایی بیشتر حسابداران آنها با قوانین جدید در زمینه مسایل تعرفهای و صورتحسابهای بیمارستانی، مشکالتی که در زمینه قیمت صورت حسابهای برخی بیمارستانهای خصوصی تهران داشتیم کمتر شده است و امیدواریم این روند کاهشی ادامه یابد.«

رییس هیات بدوی س//ازمان نظام پزش//کی درباره سرانجام بررسی پرونده پزشکی عباس کیارستمی و اعتراض خانواده او به حکم صادر شده، گفت: »بعد از اعتراضی که به رای صادر شده انجام شد، رای به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و در حال حاضر هم این پرونده سیر عادیاش را میگذراند.«

خسرونیا ادامه داد: »از آنجایی که بعد از صدور رای هیات بدوی، شکایتی جدید از بیمارس//تان و پزشک عفونی بیمارستان از سوی خانواده کیارستمی تنظیم شد، پرونده مجددا به دادسرا رفت تا این شکایت مورد بررسی قرار گیرد. در حال حاضر حکمهای این شکایت صادر و توسط هیات بدوی تایید شده است و اکنون در راه تجدیدنظر برای نهایی شدن احکام است.« او با بیان اینکه فرزند آقای کیارستمی و وکیلشان نسبت به این حکم اعتراضی نکردهاند، گفت: »بر اساس حکمی که صادر شده بیمارستان و پزشک عفونی تبرئه شدهاند و تاکنون هم خانواده نسبت به این حکم اعتراضی نداشتهاند. حال باید منتظر ماند تا رای نهایی بعد از سیر مراحل الزم صادر و اعالم شود«.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.