معرفیبرندگانجوایزپولیتزر7102

Jahan e-Sanat - - News -

دنیا به حس//اب میآی//د. این جایزه از سال 1917 به صورت ساالنه با نظارت دانش//گاه کلمبیا ب//ه روزنامهنگاران و نویسندگان، ش//اعران و موسیقیدانان اعطا میشود. جایزه »پولیتزر« به یاد بنیانگذار آن جوزف پولیتزر روزنامهنگار مجاریتب//ار آمریکایی قرن نوزدهمی نامگذاری ش//ده است. برندگان جوایز »پولیت//زر« مبلغی 10 ه//زار دالری دریافت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.