سقفبلیتسینما،21 هزارتومان

Jahan e-Sanat - - News -

با منتفی ش//دن اجرای طرح شناورس//ازی قیمت بلیت س//ینماها، در حال حاضر گرانترین بلیت سینما 12 هزار تومان است و هنوز میتوان با قیمتهای 01، هشت، هفت، شش و پنج هزار تومان هم بلیت تهیه کرد.

در حالی که از اس//فندماه س//ال 94 بحث تغییر قیمت بلیت س//ینماها مطرح بود و درنهایت همانطور که همایون اس//عدیان، سخنگوی شورای صنفی نمایش گفته بود طرح شناورسازی قیمت بلیتهای سینما در تعطیالت نوروزی اجرا شد، این طرح در زمان اجرا با انتقادهایی روبهرو و شورای صنفی نمایش به تصویب طرحی برای گرانفروشی متهم شد.

همچنین گرچه فروش س//ینماها در تعطیالت نوروزی امسال نس//بت به همین بازه زمانی در س//ال گذشته افزایش داشت ولی کاهش تعداد مخاطبان را ش//اهد بودیم که این مس//اله را حاصل افزایش قیمت بلیتها دانس//تند که گرچه باعث شده رقم فروش عدد باالتری را نشان دهد ولی از سوی دیگر باعث شد عده کمتری توان خرید بلیت داشته باشند.

اس//عدیان اعالم کرده بود: »قیمت بلیت سینماها در سال 96 افزایش پیدا نکرده اس//ت، قیمت بلیت برای سینماهای ممتاز را 10 هزار تومان و برای سینماهای درجه یک 8 هزار تومان حفظ کردهایم و شورایعالی تهیهکنندگان، انجمن سینماداران و کانون کارگردانان با این امر موافق بودند اما برای اولین بار قیمت شناور برای سینماها را تست میکنیم. یعنی قیمت بلیت فیلم با توافق پخشکننده و سینماداران میتواند بین 10 تا 20 هزار تومان شناور باشد. باور من این است که این اتفاق تنها میتواند برای دو یا سه فیلم در طول سال رخ دهد، به عنوان مثال اگر فیلم »فروشنده« اصغر فرهادی در شروع اکران در چهار سالن بلیت 15 هزار تومانی میفروخت، کسی مخالفت نمیکرد.«

همانطور که اسعدیان گفته بود سینماها تجربه فروش بلیت 20 هزارتومانی را پش//ت سر گذاشتند؛ امری که پس از تعطیالت به مناقشهای جدی برای شورای صنفی نمایش تبدیل شد تا جایی که غالمرضا فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش در جدیدترین اظهارنظر خود اعالم کرد قیمت بلیت سینماها افزایش نمییابد و طرح شناورسازی نیز اجرا نمیشود. با این حساب سینماها بار دیگر با حداکثر قیمت 12 هزار تومان بلیتفروشی میکنند. همچنین در حال حاضر هنوز میتوان با قیمتهای 01، هشت، هفت، شش، پنج هزار تومانی در پایتخت بلیت سینما خرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.