اتفاقات مهمی كه قرار است در سال 96 رخ دهد؛ تحول در فناوري ايران

Jahan e-Sanat - - News -

گروه فناوري- س//ال 96 در حالي آغاز شد كه قرار است اتفاقات مهمي در فناوري اطالعات و ارتباطات ايران رخ دهد و برخي از آنها تحولي اساسي هستند. هرچند قرار بود بخش زيادي از انتخاباتسال6931 الكترونيكيباشدامابراساس تصميم وزارت كشور اين كار منتفي شد اما با اين حال قرار اس//ت در س//ال 96 اتفاقات بزرگی در فناوري اطالعات و ارتباطات كشور رخ دهد كه در ادامه با هم مرور ميكنيم. ارائهسيمكارتاپراتورهايمجازي يكيازاتفاقاتيكهدرسال69 درحوزهفناوري اطالع//ات و ارتباطات كش//ور رخ ميدهد، ارائه سيمكارت اپراتورهاي مجاز است. اپراتور مجازي يك نوع اپراتور موبايل است كه خود عمال داراي امكانات فيزيكي براي ارسال مكالمات و دادهها نيس//ت. اين نوع اپراتور با بس//تن قرارداد با يك اپراتور ديگر كه داراي امكانات فيزيكي براي ارسال مكالمات و دادهها است، اين خدمات را به صورت عمده خريداري ميكند، سپس با نشان تجاري و برند خود اقدام به فروش خدمات تلفنهمراه در بازار خردهفروشي ميكند.

تاكنون عرضه س//يمكارت اپراتور مجازي با نامهاي سامانتل، ش//اتل موبايل و آپتل قطعي شده است. سامانتل با پيششماره 0999 كد 9، شاتل موبايل با پيششماره 0998 كد 1 و آپتل با شماره 0999 كد 1 ارائه ميشود. عرضهاينترنت TD-LTE شركتهاي ارتباطات ثابت دارنده مجوز FCP در حال ت//دارك عرضه TD-LTE هس//تند. خدمات اينترنت ثابت نسل چهارم TD-LTE پيش از اين در سال 95 توسط يكي از اپراتورها ارائه ش//ده بود و امسال نيز اين خدمات توسط شركتهاي FCP گستردهتر شده و احتماال در نيمه دوم سال 96 ارائه ميشود. افتتاح فاز سوم و نهايي شبكه ملي اطالعات فاز سوم و نهايي شبكه ملي اطالعات قرار بود ارديبهش//ت امسال راهاندازي شود اما با توجه به برگزاري انتخابات در اين ماه فاز س//وم و نهايي ش//بكه ملي اطالعات بعد از ماه مبارك رمضان و تيرماه 1396 افتتاح ميش//ود. در اين مرحله ش//اهد افزايش خدمات دولتي به مردم، افزايش مراكز تبادل ترافيك داده، كاهش قيمت، افزايش سرويسهاي ايراني و افزايش كيفيت سرويسها ميشويم.

اجراي طرح رجيس/تري گوش/يهاي موبايل

طرحرجيستريگوشيهايموبايلكهقراربود سال49 يا59 اجراشود،احتماالدرتيرماهامسال به بهرهبرداري ميرسد. براساس آخرين اطالعاتي ك//ه وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ارائه داده، سامانه تشكيلشده براي اين طرح ايراداتي داشته كه در مرحله تس//ت نمايان ش//ده است. به اين ترتيب قرار است در صورت رفع شدن ايرادات و كاملبودنسامانهمذكور،طرحرجيستريگوشي موبايل تيرماه سال 96 اجرا شود. تجاريسازي VoLTE و VoWiFi فناوريهاي VoLTE و VoWifi در س//ال 95 توسطاپراتورهايموبايلآزمايششدندتابراي عرضه به مشتريان و طي كردن مراحل رگوالتوري آماده ش//وند. زمان زيادي تا بهرهبرداري تجاري خدمات تماس در بستر فناوري LTE و خدمات تماس در بستر وايفاي براي عرضه به مشتريان نمانده و در صورت موافقت سازمان تنظيم مقررات و اراده اپراتورهاي تلفن همراه، احتماال در تابستان 96 براي استفاده مشتركين ارائه ميشود.

حض/ور نوكي/ا در بخ/ش اينترن/ت و موبايل

نوكيا در سال 96 در ايران حضور رسمي دارد. اين حضور در دور حوزه صورت ميگيرد. نوكيا كه سال 95 با كنسرسيومي متشكل از شركتهاي اينترنتي ايران قرارداد همكاري در بخش TDLTE را به امضا رساند، براي اجراي اين طرح و حضور در ديگر طرحه//اي اينترنتي و ارتباطي كش//ور، به ايران ميآيد. اواخر سال 95 شركت ‪HMD Global‬ )صاحب امتياز گوش//يهاي برن//د نوكيا به مدت 10 س//ال( از گوش//يهاي نوكيا 6، نوكيا 5، نوكيا 3 و 3310 رونمايي كرد و براس//اس اظهار نظر مديران اين شركت، قرار است گوشيهاي موبايل نوكيا تابستان سال 96 به بازار ايران بيايند.

انتخ/اب و فعالي/ت 2 اپرات/ور پس/ت خصوصي

قرار است براي اولينبار در تاريخ پست ايران، دو اپراتور بخشخصوصي براي رقابت با شركت ملي پس//ت ايران انتخاب ش//وند و در سال 96 فعاليت خود را شروع كنند. اين فعاليت ميتواند در سالهاي آينده سبب رشد و تحول در بخش پست كشور شود.

برگزاري دومي/ن دوره كنفرانس ايران كانكت

اولي//ن دوره اي//ران كانكت، س//ال 95 در تهران برگزار ش//د تا در حاشيه اين كنفرانس بينالملل//ي، عالوه بر ارتباطات ش//ركتهاي خصوصي با ش//ركتهاي اروپايي و آس//يايي، ش//ركت ارتباطات زيرس//اخت با شركتهاي ‪DE. CIX‬ آلم//ان و اس//پاركل ايتاليا قرارداد بينالمللي امضا كند. برگزاري دومين دوره از كنفرانس ايران كانكت كه بخشي از مجموعه كنفرانسهاي ظرفيت است، ميتواند راهكاري مناس//ب براي حضور شركتهاي ارتباطي در ايران و حضور ش//ركتهاي ارتباطي ايران در عرصههاي بينالمللي باشد. افزايشپهنايباندكشور براساس برنامه ششم توسعه كشور بايد پهناي باندايرانبه001 ترابيتبرثانيهبرسد.پهنايباند كشوردرسال59 به01 ترابيتبرثانيهرسيد.قرار استدرسال69 نيزپهنايباندكشورافزايشيابد و به بيش از 20 ترابيت بر ثانيه برسد. راهان/دازي تماس تصويري در بس/تر و خرداد29 تماستصويرياپراتورسومبهدليل نداشتنپيوستفرهنگيوقوانينمشخصدراين زمينه متوقف شد. از آن سال قرار شد شوراي عالي فضاي مجازي پيوست فرهنگي اپراتورهاي موبايل را ارائه و تصويب كند تا تماس تصويري توسط اين اپراتور )كه در آن زمان تنها اپراتور G3 كش//ور( بود، به مشتركين ارائه شود.

به گزارش زوميت، براساس اعالم معاون مركز ملي فضاي مجازي هماكنون پيوست فرهنگي در مركز ملي فضاي مجازي آماده ش//ده است و پس از تصويب در شورا به اپراتورها ابالغ ميشود. به نظر ميرسد در سال 96 و پس از چهار سال قطع بودن خدم//ات تماس تصويري موبايل به ايران برميگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.