ايران در ميان 4 كشور برتر جهان

Jahan e-Sanat - - News -

آخرين آمار ارائهشده از ثبت پسوندها و دامنههاي اينترنتي از ثبت 870 هزار دامنه در اينترنت متعلق به ايران حكايت دارد و در سال 59، بالغ بر 117 هزار دامنه اينترنتي در ايران به ثبت رسيده است.

بررس//يها براس//اس آمارهاي مركز ثبت پس//وندها و دامنههاي اينترنتي پژوهشگاه دانشهاي بنيادي نشان ميدهد كه تا پايان سال 95 بالغ بر 871 هزار و 743 دامنه اينترنتي متعلق به ايران از سوي كاربران به ثبت رسيده است كه اين آمار در مقايسه با سال 94 از ثبت 117 هزار پسوند جديد اينترنتي در يك سال حكايت دارد.

در پايان سال 94 بالغ بر 754 هزار دامنه اينترنتي در كشور به ثبت رسيده بود.

هماكنون ايران از نظر تعداد دامنه اينترنتي فعال نهتنها بزرگترين كشور در منطقه است بلكه از كشورهايي نظير سنگاپور، مالزي، هنگكنگ، تركيه، اسلواكي، يونان و فنالند هم عبور كرده و با رشد ساالنه 45 درصدي، در ميان چهار كشور برتر جهان از نظر رشد دامنه اينترنتي قرار دارد.

بر مبناي اين آمار، پسوند «ir» همچنان در صدر دامنههاي ثبتشده فعال اينترنتي با هويت ايراني قرار دارد و پسوند ‪net. ir‬ نيز كمترين ميزان ثبت دامنه را به خود اختصاص داده است.

آخرين وضعيت ثبت دامنههاي اينترنتي نشان ميدهد كه هماكنون 862 هزار و 888 دامنه با پسوند ir در كشور فعال است كه بيشترين تعداد دامنه اينترنتي را شامل ميشود. همچنين شمار پسوندهاي ثبتشده ‪co. ir‬ بالغ بر سه هزار و 942 دامنه، شمار دامنههاي ثبتشده با پسوند ايران دوهزار و هشت دامنه و شمار دامنههاي ثبتشده با پسوند ‪ac. ir‬ حدود يكهزار و 506 دامنه فعال اعالم شده است.

ايندرحالياستكهبهگزارشمهر،تعداددامنههاياينترنتيفعالحاكميتي و دستگاههاي اجرايي با پسوند ‪gov. ir‬ بالغ بر 274 دامنه است.

در همين حال تعداد دامنههاي فعال به ثبت رسيده با پسوند ‪sch. ir‬ حدود 323 دامنه، با پسوند ‪org. ir‬ بالغ بر 319 و ‪id. ir‬ بالغ بر 443 دامنه برآورد ميشود. تاكنون 40 دامنه نيز با پسوند ‪net. ir‬ به ثبت رسيده و در مجموع 871 هزار و 743 دامنه در پايگاه ثبت دامنههاي اينترنتي در ايران تا پايان سال 95 ثبت شده و فعال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.