بررسی سیاستهای دولت در حوزه مسکن درسال 59؛ رونقبا8 ماهتاخیر

Jahan e-Sanat - - News -

توسعه»بازاربدهی« طیسالهایابتداییدولتیازدهم،تورممسکن هم مانند تورم در سایر بخشها کاهش پیدا کرد و تقریبا ثابت باقی ماند اما همچنان که تورم کمتر میش//د رکود نیز افزایش پیدا میکرد و خبری از رونقنبود.

پس از آنکه توافقنامه برجام امضا ش//د، انتظار میرف//ت افزایش س//رمایهگذاریهای خارجی و تسهیل صادرات و واردات موجبات رونق اقتصادی را فراهم آورد و به دنبال آن بازار مسکن نیز از رکود خارج ش//ود، تا جایی که بس//یاری از مسووالن و کارشناسان نیمه دوم سال 95 را زمان شکوفایی مسکن دانس//ته بودند، با این حال گذشت زمان تاثیرات برجام را چنانچه مورد انتظار بود بر جامعه نش//ان نداد و در نتیجه زمان رونق بیش از پیش به تعویق افتاد و آن را به نیمه ابتدایی سالجاری نسبتدادند.

باتماماینتفاسیرآنچهمطرحمیشودایننیست که رونق چه زمانی اتفاق میافتد بلکه این است که رونقچگونهاتفاقخواهدافتادچراکهدرحالحاضر بانکهاحاضربهکاهشسودتسهیالتخودنیستند و برای باال بردن مبلغ وام نیز با کمبود منابع مالی مواجه هستند، از سوی دیگر سالهاست که تمام دولتهاازلزومخصوصیسازیصحبتمیکننداما نسبتاقداماتیکهدراینزمینهانجامشدهاستبه اقداماتی که باید انجام شود اگر منفی نباشد، رقمی نزدیک به صفر را نشان میدهد.

در نتیج//ه چنانچه قرار باش//د دولت روحانی در دوره بعدی نیز تداوم پیدا کند و سیاستهای کنون//ی خود را ادامه دهد، به نظر میرس//د برای رساندن مسکن و سایر بخشهای اقتصاد به رونق سیاستهای متفاوت و کارآمدتری از آنچه تاکنون در پیش گرفته بود، نیاز دارد.

بهعبارتدیگرچنانچهنتایجبرجامطیسالهای آتیمشخصشودوافزایشجذابیتسرمایهگذاری خارجی موجب باال رفتن منابع بانکی شود، بانکها میتوانند از طریق افزایش تسهیالت همراه با سود کمتریابهعبارتیتوسعهبازاربدهیبهافزایشرونق وتقاضاکمککنند.

همچنی//ن چنانچ//ه موان//ع پی//ش روی بخشخصوصی برداش//ته ش//ود این بخش نیز میتواند موجبات شکوفایی اقتصادی را با افزایش سرمایهگذاری و وارد کردن رقابت و مشتریمداری به اقتصاد را با خود به همراه آورد. در غیر این صورت بهنظرمیرسددولتبرایخروجازمشکالتکنونی باید راهکاری تازه بیندیشد که تاکنون در اقتصاد وجود نداشته است. طرحمسکناجتماعی طرح مسکن مهر با هدف خانه دار کردن اقشار ضعیفجامعهبهاجرادرآمدوبنابهدالیلمختلفی که از مهمترین آن میتوان به عدم استقبال مردم اشاره کرد، با شکست مواجه شد.

بااینوجودبهنظرمیرسدهدفیکهمسکنمهر دنبالمیکرد،چنانچهبهنتیجهمیرسیدمیتوانست کمک بزرگی به این حوزه بکند. در همین زمینه چندی قبل عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی از طرح مسکن اجتماعی سخن به میان آورد که بر اس//اس این طرح قرار است مسکنهایی برای دهکه//ای اول و دوم جامعه در فضای ش//هری تعبیه ش//ود تا هم به خانه دار ش//دن دهکهای پایین کمک شود و هم در عین حال بافت فرسوده شهری نوسازی شود.

ای//ن طرح قرار اس//ت ب//ه زودی ب//ه مرحله اج//را در بیاید و خانههایی که در طرح مس//کن اجتماعی ساخته میشود نه از منابع دولتی که از بخشخصوصی تامین میشود، در نتیجه چنانچه جذابیتهای الزم جهت سرمایهگذاری ایجاد شود میتواندکمکبزرگیبهخروجازرکودداشتهباشد، ب//ا این وجود با توجه به اینکه پنج میلیون خانوار معادل91 میلیوننفردرکشوربدمسکنهستندو درشرایطفقربهسرمیبرند،تعدادمسکناجتماعی که قرار است ساخته شود حتی اگر با اقبال عمومی مواجه شود نیز نمیتواند درصد قابل توجهی از این مشکل را حل کند. شوک مسکن، راه حل خروج از رکود در همین زمینه بیتاهلل ستاریان، کارشناس حوزه مس//کن به »جهان صنع//ت« گفت: رکود مس//کن به زمانی برمیگردد که کل بخشهای اقتصادبهرکودرفتهبود،بااینحالمسکنموضوعی محدودبهمنطقهاستوبهدنبالرکودمسکن،سایر زیرساختهانیزدچارمشکلشدندوتولیدکنندگان مصالحساختمانیانبوهورشکستشدندوبخشیاز اشتغالنیزتحتتاثیراینقضیهقرارگرفت.

وی در ادامه افزود: امید بود که پس از برجام از راههایی مانند افزایش درآمد حاصل از فروش نفت، سرمایهگذاریهایخارجیو...اقتصادرونقپیداکند در آن زمان این اتفاق نیفتاد و اکنون انتظار این است کهباتاخیریهفت،هشتماههرونقمسکننیزدر میانهاولسال69 تحققپیداکند.

ستاریانتوضیحداد:پیشبینیمیشوددرسال آینده به دنبال تغییرات اقتصادی که در کشور رخ میدهد به بخش مسکن نیز شوک وارد شود و این شوک مابقی بخشهای اقتصادی را نیز تکان دهد.

وی در پاسخ به اینکه شوک به بخش مسکن به چه صورت میتواند انجام شود، گفت: از طریق راههای مختلف نظیر افزایش تسهیالت بانکها، کاه//ش نرخ بهره، ره//ن، فاینانس و به خصوص استفادهازبخشخصوصی.چنانچهدولتموانعیرا که هم اکنون بر سر راه بخشخصوصی وجود دارد، تسهیلکنداستفادهازاینبخشمیتواندبهخروج از رکود و شکوفایی اقتصادی هم در حوزه مسکن و هم در سایر حوزههای اقتصادی منجر شود.

ویدرپاسخبهاینکهآیابانکهادرزمینهافزایش تسهیالتوکاهشسودحاضربههمکاریهستند، گفت:بایددرنظرداشتکهمنابعبانکهانیزمحدود است و در عین حال مشکالت مالی بسیاری دارند و درنتیجهطبیعیاستکهنتوانندتاحدنیازهمکاری کنند.بااینوجودمهماستکهبتوانحتیبهقیمت تالشبیشترازتوان،برایبخشخصوصیامکاناتو جذابیتسرمایهگذاریایجادکرد. تورممسکنافزایشمییابد اینکارشناساقتصادیدربارهثباتتورممسکن در دولت یازدهم گفت: ثبات تورم در این دوره ناشی از رکود بوده است. رکود زمانی میتواند جلوی تورم را به طور موفق بگیرد که کاالی مورد نظر ذخیره شده نباش//د و همچنین جزو کاالهای زیستی و حیاتی دستهبندی نشود مانند کاالهای فرهنگی. با این حال مسکن کاالیی حیاتی است و در نتیجه رکود نمیتواند مانع از تورم مسکن شود.

وی در ادامه افزود: در نتیجه چنانچه قرار باشد شاهد رونق در بخش مسکن باشیم، قطعا در این زمینه تورم را نیز مشاهده خواهیم کرد چرا که از نگاهعلمیانتظاررونقبدونایجادتورمامریمحال وغیرممکناست.

این کارش//ناس اقتصادی در پایان در پاسخ به اینکه طرح مس//کن اجتماع//ی چه تاثیری میتواند در رونق مسکن داشته باشد گفت: این قبیل طرحها با توجه به شرایطی که اکنون داریم هیچ کمکی نمیتوانند بکنند. اگر شرایط به این صورت بود که تمام مشکالت مسکن حل شده بود، جامعه توس//عه یافته بود و تنها مشکالت مسکن مربوط به یک یا دو دهک پایین جامعه بود که همچنان به قوت خود باقی مانده بود، در این صورت طرحی اینچنینی میتوانست نتیجه مثبتی داشته باشد اما زمانی که مسکن نهتنها دهکه//ای پایین بلکه دهکهای میانی را هم درگیر کرده اس//ت، در این صورت چند ده هزار مسکن نمیتوانند در مقابل مشکل چند میلیونی مسکن عرض اندام کنند و نیاز به طرحی جامع و وسیعتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.